Sustainable Development Goals : Sustainability Organization Development (SOD) with ABC : Continuous Development

Sustainable Development Goals : Sustainability Organization Development (SOD) with ABC : Continuous Development

            4 Steps to Sustainability Organization with “A-B-C-D” A – Alignment องค์การต้องทำการบริหาร จัดการทุกภาคส่วนให้สอดคล้องกับเป้าหมาย และถ่ายทอดสิ่งที่เป็นเป้าหมายลงสู่ระดับบุคคลอย่างเป็นระบบ B – Building Shared Visioon นำวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์การที่ต้องการเป็นองค์การที่ยั่งยืน มาสื่อสารกับทุกภาคส่วน ว่ามีการดูแลทั้งสังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการทำธุรกิจ C – Continuous Improvement บริหารจัดการด้วยกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุวิธีการที่นำไปสู่เป้าหมายนั้น อาจมีได้หลากหลายวิธีการ (PDCA : Plan – Do – Check – Act) D – Data-Driven การจะทำให้เป้าหมาย กระบวนการพัฒนา การถ่ายโอนการพัฒนา จากระดับองค์การไปสู่ตัวบุคคลนั้น จำเป็นต้องใช้ข้อมูล เพื่อเรียนรู้และพัฒนา

โดย ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

            สำหรับวันนี้ เราจะมาคุยกันค่ะ ว่า How to แล้วเราจะทำอย่างไร เพื่อให้องค์การนั้นสามารถเป็นองค์การ ที่ยั่งยืนได้ อาจารย์ขอใช้หลักการเพื่อสรุปบทเรียน แล้วก็งานวิจัยที่ได้มีโอกาสทำมา เป็น ABCD เริ่มต้นจาก A ก็คือ Alignment หมายความว่า องค์การจะต้องทำการบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้สอดคล้อง ถ้าเป้าหมายขององค์การนั้นต้องการเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การเองจะต้องมีการ มอนิเตอร์ ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นเป้าหมายนั้น ลงสู่ระดับบุคคลอย่างเป็นระบบ เรื่องนี้ได้มีงานวิจัยที่ได้มีโอกาสทำ โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Nine Cells เป็นเครื่องมือที่เราใช้ในเรื่องของการวินิจฉัยองค์การ และใช้สำหรับการวางแผนองค์การด้วย เราได้มีโอกาสทำกับองค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในกลุ่มของโรงพยาบาล 140กว่าโรงพยาบาล เราพบว่าถ้าองค์การมีการบริหารจัดการที่มีความสอดคล้องกัน ตั้งแต่เป้าหมาย จนไปถึงกระบวนการบริหารและจัดการ และสามารถถ่ายโอนสิ่งนั้นลงไปที่ระดับทีมงาน และระดับบุคคล องค์กรนั้นจะทำให้บุคลากร แล้วก็ Stakehoders ต่างๆ เกิดความผูกพัน แล้วก็อยากจะร่วมมือกับองค์การ

Sustainable Development Goals : Sustainability Organization Development (SOD) with ABC : Continuous Development

            ดังนั้น Alignment จึงเป็น A ตัวแรกที่เราต้องให้ความสำคัญในการบริหาร เพื่อให้เกิดความยั่งยืนมา ดูตัวที่ สอง B – Building Shared Visioon นั่นหมายถึงเราต้องเอาตัววิสัยทัศน์หรือเป้าหมายขององค์การ ที่ต้องการที่ทำให้ องค์การเป็นความยั่งยืนนั้นมา Sharing หรือสื่อสาร เพื่อให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าบุคลากรในองค์การ คู่ค้า ลูกค้า ที่เป็น Stakehoders ของเรารับทราบว่าองค์การของเรา

Sustainable Development Goals : Sustainability Organization Development (SOD) with ABC : Continuous Development

            มีจุดยืนหรือมีเป้าหมายที่สำคัญก็คือเพื่อตอบสนอง ให้องค์การสามารถที่จะสร้างความยั่งยืนได้ นั้นหมายถึง มีการทั้งดูแลสังคมสิ่งแวดล้อม พร้อมไปกับการ ทำธุรกิจภาพนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องไปฝังอยู่ในใจของทุกคนที่ทำงาน เพื่อให้ทุกคนนั้นมีความสามารถ ในการที่จะทำงานแล้ว ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ เกิดเป็นการตัดสินใจในหน้างาน แล้วก็ปฏิบัติงานให้ สอดคล้องไปกับเป้าหมายที่องค์การต้องการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนั้น ไม่ว่าเขาจะทำงาน ในมิติไหนอย่างไร เขาก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไปด้วย

Sustainable Development Goals : Sustainability Organization Development (SOD) with ABC : Continuous Development

            ตัวที่ 3 C – Continuous Improvement แต่ละองค์การย่อมไม่มีสูตรสำเร็จในการพัฒนา ดังนั้นกระบวนการ PDCA : Plan – Do – Check – Act จึงเป็นเรื่องของ Continuous Improvement ที่ทุกองค์การจะต้องเรียนรู้ และปรับปรุงผลงานของตัวเอง เพื่อจะตอบสนองเป้าหมายที่เรียกว่าความยั่งยืน เราคงจะต้องเรียกว่า Trial and Error ด้วยหลักการทางวิชาการ แล้วก็ประสบการณ์จากการปฏิบัติ แต่ต้องเรียนรู้ให้เร็ว เพราะฉะนั้นกระบวนการ Continuous Improvement จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็นอย่างมาก ที่จะทำให้องค์การของท่านสามารถจะเรียนรู้ และหาแนวทางเพื่อจะพัฒนาองค์การของท่านให้เกิดความยั่งยืนได้

Sustainable Development Goals : Sustainability Organization Development (SOD) with ABC : Continuous Development

            ตัวที่ 4 D – Data-Driven การจะทำให้เป้าหมายกระบวนการการพัฒนา การถ่ายโอนการพัฒนา จากระดับองค์การ ไปสู่ตัวบุคคลนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้ข้อมูล ข้อมูลจึงเป็นส่วนสำคัญในการนำทางท่าน เพื่อให้เกิด กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา แถมยังสามารถตอบได้อีกว่า ท่านนั้นได้ใช้กระบวนการที่ถูกต้องและนำไปสู่ ผลลัพธ์ที่ต้องการจริงหรือไม่ DATA จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกองค์การต้องให้ความสำคัญและสามารถใช้เพื่อ การบริหารและการพัฒนา รวมไปถึงการตัดสินใจในมิติต่างๆ

อ่านบทความก่อนหน้า
Sustainable Development Goals : Sustainability Organization Development (SOD) with ABC : Continuous Development
Sustainable Development Goals : Sustainability Organization Development (SOD) with ABC : Building Shared Vision

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ได้ที่นี่ – รวมบทความเกียวกับ SDGs –