Sustainable Development Goals : Sustainability Organization Development (SOD) with ABC : Building Shared Vision

Sustainable Development Goals : Sustainability Organization Development (SOD) with ABC : Building Shared Vision

            การเป็นองค์การที่ยั่งยืน กลายเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่ทุกองค์การหวนหาและอยากเป็น การจะเป็นองค์การ ที่ยั่งยืนได้นั้น ต้องมีความเข้าใจในเรื่องนวัตกรรม สร้างความแตกต่าง เพื่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูง องค์การต้องมีการคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) โดยการ “Start thinking from the end” และกลับมา มองว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย

โดย ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

            มาพบกับว่าหัวข้อที่ สอง ซึ่งเป็นเรื่องว่า ทำไมการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืนจึงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญมาก ในยุคปัจจุบัน ก่อนอื่นเราคงได้ยินคำว่า High Performance Organization องค์การสมรรถนะสูง ได้ยินคำว่า Innovative organization องค์การแห่งนวัตกรรม ได้ยินคำว่า Happy Workplace แต่ท้ายที่สุดลองคิดดูว่าจริงๆ แล้วทุกวงการอยากจะเป็นองค์การในรูปแบบไหน ถ้าจริงแล้วการที่เราต้องการจะทำนวัตกรรม หรือการเป็นองค์การสมรรถนะสูง แต่เป้าหมายสุดท้ายจริงๆ เราอยากให้องค์การของเราเป็นองค์การที่ยั่งยืน อยู่ไปได้อีกยาวนาน ไม่ว่าจะเกิดโควิดกี่ครั้ง ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์เงินเฟ้อ หรือเกิดชัตดาวน์ประเทศ อะไรก็ตาม แต่องค์การของเรายังอยู่ได้ ดังนั้นการเป็นองค์การที่ยั่งยืน จึงกลายเป็นเป้าหมายที่สำคัญ ที่ทุกองค์การหวนหาและอยากเป็น แต่ทั้งนี้ ประเด็นก็คือว่า การเป็นองค์กรที่ยั่งยืนนั้น มันมาจากแนวคิดในเรื่องของ System Thinking นั่นคือกระบวนการคิดค่ะที่เป็นระบบซึ่งเราจะต้อง Start Thinking From The End และกลับมามอง ว่าจะทำอย่างไร ให้เราไปถึงตรงนั้น

Sustainable Development Goals : Sustainability Organization Development (SOD) with ABC : Building Shared Vision

            วันนี้อาจารย์อยากจะลองมาช่วยเราลำดับภาพของการพัฒนาองค์การที่ยั่งยืนว่า ถ้าเรามองว่าการเป็นองค์การ ที่ยั่งยืนนั้นเป็นภาพ The End ก็คือเป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา การจะเป็นอย่างนั้นได้ เราต้องสร้าง ความแตกต่าง และทำให้ความแตกต่างนั้น เกิดคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มให้กับองค์การและนั่นคือที่มา ที่การเป็นองค์การที่ยั่งยืนจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องทำนวัตกรรม และนำนวัตกรรมนั้น มาทำให้องค์การนั้น เกิดคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะทำให้ท่านเองสามารถจะพัฒนาองค์การของท่าน ให้เป็นองค์การที่เป็นอันดับ หนึ่ง หรือเป็นองค์การชั้นนำ ทำให้ทุกคนคิดถึงเราเป็นรายแรก

Sustainable Development Goals : Sustainability Organization Development (SOD) with ABC : Building Shared Vision

 

           กระบวนการตรงนี้ จึงอยากทำให้ทุกท่านเห็นว่า ความหมายของนวัตกรรมซึ่งเป็นจุดตั้งต้น ของการเป็นองค์การยั่งยืนนั้นขอนิยามเป็น 3 คำเท่านั้น ก็คืออะไรก็ตามที่เป็นสิ่งใหม่ ซึ่งอาจจะเป็น product service กระบวนการบริหารจัดการ กลยุทธ์ แต่สิ่งใหม่นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างคุณค่าต่อ Stakehoders นั่นจึงทำให้เราจึงมีความโดดเด่นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จนทำให้เราเป็นองค์การชั้นนำที่เรียกว่าเป็น High Performance Organization ได้ ก็คือเป็นองค์การชั้นนำที่ทุกคนก็คิดถึง อยากที่จะมาใช้บริการ หรืออยากที่จะมาร่วมทำธุรกรรม ธุรกิจต่างๆด้วย และนั่นจึงทำให้องค์การของเรามีความสามารถในการยั่งยืน แต่นั้นก็ยังทำให้การพัฒนานวัตกรรม ถ้าเราเห็น cycle ของ system เราจำเป็นอย่างยิ่งที่การทำนวัตกรรมนั้น จึงจำเป็นต้องใช้แนวทางของความยั่งยืน ที่เราให้ไว้ในคลิปแรก นั่นก็คือ 3 มิติ คือทำเพื่อ social ตอบโจทย์สังคม ตอบโจทย์ Environment นอกเหนือจากการตอบโจทย์ของทางธุรกิจเราต้องทำให้ 3 มิตินั้นกลับเข้ามาเป็นส่วนในการออกแบบนวัตกรรม เพื่อให้นวัตกรรมนั้นเกิดคุณค่า มูลค่าเพิ่ม กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนี่คือที่มาว่าทำไมองค์การที่ต้องการจะเป็นองค์การที่ยั่งยืน จึงจำเป็นต้อง เข้าใจในเรื่องของการทำนวัตกรรมและการเป็นองค์การสมรรถนะสูง ซึ่งเรื่องนี้ทำให้เราเห็นวงจร ของการพัฒนาที่ครบถ้วนและสามารถที่จะทำให้เกิดองค์การที่ยั่งยืนได้

            คลิปต่อไปค่ะ จะขอสรุปง่ายๆ ด้วย ABCD ซึ่งเราจะมาดูกันว่าทำอย่างไร ที่เราจะสร้างและพัฒนาองค์การแบบนี้ โปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

อ่านบทความถัดไป Sustainable Development Goals : Sustainability Organization Development (SOD) with ABC : Continuous Development

อ่านบทความก่อนหน้า Sustainable Development Goals : Sustainability Organization Development (SOD) with ABC : Building Shared Vision

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ได้ที่นี่ – รวมบทความเกียวกับ SDGs –