Sustainable Development Goals Ep.8 Sustainability Organization Development (SOD) with ABC : Alignment

Sustainable Development Goals Ep.8 Sustainability Organization Development (SOD) with ABC : Alignment

Sustainability หรือ ความยั่งยืน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ โดยส่วนมากคำนี้จะถูกนิยามโดยสรุปว่า ความยั่งยืน คือ การทำอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์ต่อคนในรุ่นปัจจุบัน และไม่เกิดภาระแก่คนในรุ่นต่อไป แต่ในมิติขององค์การเราจะต้องตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) จำนวนมาก “Corporate Sustainability” จึงต้องให้ความสำคัญต่อ Social + Economic + Environment ไม่ใช่เพียงแค่การสร้างรายได้ และแสวงหาผลกำไรแก่องค์การ องค์การจะต้องไม่เป็นภาระของคนรุ่นต่อไป และองค์การเองยังสามารถสร้างความสำเร็จในด้านรายได้ มีโอกาสดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

โดย ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

            สวัสดีค่ะ ดิฉัน ศ.ดร.จิรประภา อัครบวร หรือ อาจารย์แตน วันนี้ขอมาเป็นตัวแทนคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นิด้า คณะของเรามีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเรื่องของการพัฒนาองค์การ

            วันนี้อาจารย์จะมาพูดคุยในฐานะ Scholar Practitioner นั่นหมายถึงการที่เราต้องการที่จะเชื่อมโลกสองใบ ระหว่างโลกของวิชาการและโลกของการปฏิบัติ โดยส่วนตัว นอกจากสอนศาสตร์ในเรื่องของการ พัฒนาองค์การแล้ว อาจารย์ก็ยังทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับหลายองค์การ ดังนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่จะทำอย่างไรให้องค์การของท่าน ที่ต้องการอยากจะเป็นองค์การที่ยั่งยืน เรามีสูตรง่ายๆ ที่ตกผลึกมาแล้ว ทั้งจากงานวิจัยแล้วก็ในทางปฏิบัติ เราจะสรุปออกมาเป็น ABCD ค่ะ เพราะฉะนั้นโปรดติดตามนะคะเราจะมีด้วยกัน 3 คลิปด้วยกัน โดยจะเป็นการตอบคำถาม What Why แล้วก็ How ค่ะ

Sustainable Development Goals Ep.8 Sustainability Organization Development (SOD) with ABC : Alignment

สำหรับคลิปแรกนี้ ขอเริ่มต้นจาก What ก่อน

            ดังนั้น ไม่ว่าเราจะแบ่งเรื่องนี้ออกเป็นกี่มิติก็ตาม 17 เป้าหมายของ SDGs – Sustainable Development Goals ก็สามารถรวบลงเหลือ 3 area ตรงนี้ หรือการพัฒนาองค์การเอง ไม่ว่าท่านจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม วันนี้ใช่หรือไม่ที่ท่านจะต้องตอบสนอง นอกจากสร้างรายได้สร้างผลกำไร หรือทำให้มีงบประมาณเข้ามาแล้ว ท่านจะต้องดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงดูแล Stakeholders ไม่ว่า Stakeholders เหล่านั้น เขาจะเป็นคู่ค้า ลูกค้า ผู้ใช้บริการ ผู้รับบริการหรือแม้แต่เจ้าหนี้ของเรา ก็ถือว่าเป็น หนึ่ง ใน Stakeholders เช่นเดียวกัน

Sustainable Development Goals Ep.8 Sustainability Organization Development (SOD) with ABC : Alignment

            ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาให้องค์การของเรานั้นยากที่จะอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืนนั้น เราจึงจำเป็นแล้วค่ะวันนี้ ที่จะต้องมาถอดรหัสตรงนี้ แล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆ กันว่า แล้วเราจะทำอย่างไร ให้องค์การของเรานั้นยั่งยืนโดยที่วันนี้เราคงอยากจะเห็นองค์การของเราไม่เป็นภาระกับคนรุ่นต่อไป และยังสร้างความสำเร็จในเชิงของรายได้ ผลกำไร หรืองบประมาณ และก็ยังมีโอกาสที่จะได้ดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม

Sustainable Development Goals Ep.8 Sustainability Organization Development (SOD) with ABC : Alignment

            ถ้าท่านใดสนใจที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการในการพัฒนาองค์การให้ยั่งยืน โปรดติดตามคลิปต่อไป ซึ่งจะตอบคำถามว่า ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญ และเราจะทำอย่างไรเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ โปรดติดตามนะคะ