สโมสรนักศึกษา “นิด้า” ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา

สโมสรนักศึกษา “นิด้า” ร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) นำตัวแทนสโมสรนักศึกษานิด้า ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย นางสาวณัฐชยา จันทร์พุ่ม นายกสโมสรนักศึกษา SMO OK We Go! พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา กองบริการการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพนิสิต นักศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ครั้งที่ 3/2566 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร