ทีม "ประเวศบุรีรมย์" ผ่านเข้ารอบ 25 ทีมสุดท้าย กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

ทีม “ประเวศบุรีรมย์” ผ่านเข้ารอบ 25 ทีมสุดท้าย กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup

สุดยอด “ทีมประเวศบุรีรมย์ (รหัสทีม GSB175)” จากท่องเที่ยว นิด้า ผ่านการคัดเลือกผลงานกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup 1 ใน 25 ทีม จากทั้งหมด 535 ทีม ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2566 รอบ Prototype to Company

            นำทีมประเวศบุรีรมย์โดย ผศ.ดร.วรรษิดา บุญญาณเมธาพร และคณะทำงาน จากคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) รับทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน จำนวน 50,000.- บาท เตรียมพร้อมเข้าสู่กิจกรรมจัดตั้ง Smart Startup Company by GSB Startup โดยธนาคารจะสนับสนุนเงินทุนในการก่อตั้งธุรกิจจากเงินกองทุนธนาคารออมสินตามแผนธุรกิจไม่เกินผลงานละ 200,000.- บาท

            จากผลงานการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพด้วยนวัตกรรมอาหารท้องถิ่น (Local Food Innovation) จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผสมผสานวิถีชีวิตด้านเกษตรและอาชีพดั้งเดิมของคนในชุมชนผนวกกับความเชื่อโบราณเรื่องอัญมณี ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ design thinking ร่วมกับชุมชน และการประยุกต์ใช้แนวคิดนวัตกรรมเพื่อสังคมทางการท่องเที่ยว (Tourism Social Innovation) เพื่อยกระดับ “ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ” สู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative tourism activities) ส่งเสริมอาขีพและรายได้หมุนเวียนภายในชุมชน โดยเน้นความยั่งยืนของชุมชนในมิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอขอบพระคุณธนาคารออมสิน และ ขอแสดงความยินดีกับ“ทีมประเวศบุรีรมย์” ที่ผ่านการคัดเลือกผลงาน และมีโอกาสจัดตั้งธุรกิจ start up จากการสนับสนุนของธนาคารออมสินและชุมชนในพื้นที่มาโดยตลอด