สถาบันกับการวางแผนเพื่อพัฒนาเมืองบางกะปิน่าอยู่

สถาบันกับการวางแผนเพื่อพัฒนาเมืองบางกะปิน่าอยู่

            สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับภาคี 4 เกลียว (Quadruple Helix) ประกอบด้วยราชการ ธุรกิจ ประชาชน และวิชาการ  ดำเนินโครงการวางและจัดทำแผนเมืองอัจฉริยะระดับพื้นที่ และแนวทางบริหารจัดการอย่างยั่งยืน สำหรับเมืองขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร กรณีศูนย์กลางเมืองบางกะปิ 4 ตารางกิโลเมตร  โดยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ประกอบกับสถาบันมีแนวทางการพัฒนาอาคาร พื้นที่ และสภาพแวดล้อมให้เป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart Campus) ในปี พ.ศ. 2560 โครงการ NIDA Smart Compact City ได้รับการคัดเลือกจากกองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงานให้เป็น 1 ใน 7 โครงการต้นแบบการออกแบบเมืองอัจฉริยะที่ดีที่สุดของไทย ซึ่งแผนแม่บท NIDA Smart Compact City มีความสอดคล้องกับการพัฒนาเมือง และชุมชนที่ยั่งยืน ทั้งตามกรอบของสหประชาชาติและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ อันเป็นรูปแบบการพัฒนาเมืองที่มีทรัพยากรจำกัดและก่อให้เกิดปัญหา นำไปสู่การส่งเสริมให้ชุมชนเมืองมีระบบการขนส่งและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบกับการนำเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนิด้าได้นำแนวคิดเมืองอัจฉริยะมาปรับใช้ภายในสถาบันทั้งหมด 8 มิติ ได้แก่

 • พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)
 • การสัญจรอัจฉริยะ (Smart Mobility)
 • ชุมชนอัจฉริยะ (Smart Community)
 • สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment)
 • เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy)
 • อาคารอัจฉริยะ (Smart Building)
 • การบริหารจัดการเมืองแบบอัจฉริยะ (Smart Governance)
 • นวัตกรรมอัจฉริยะ (Smart Innovation)

             ในปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้มีโครงการพัฒนาบางกะปิสกายลิ๊งค์ (Bang Kapi Skylink) เชื่อมต่อสถานีขนส่งสาธารณะในระบบราง เรือ และรถ เพิ่มทางเดิน ลานกิจกรรม และสวนหย่อมยกระดับใกล้บ้าน จำนวน 3 ลาน รวมพื้นที่ 1.5 ไร่ เป็นลักษณะทางเดิน และสวนลอยฟ้า  ดังนั้น สถาบันฯ ร่วมกับภาคี 4 เกลียว (Quadruple Helix) ประกอบด้วยราชการ ธุรกิจ ประชาชน และวิชาการ  เพื่อเป็นการขยายผลเมืองบางกะปิ ให้มีภูมิทัศน์ชุมชนเมืองในระดับพื้นดิน ซึ่งบุคคลทั่วไปรวมถึงกลุ่มเปราะบางสามารถสัญจรเข้าถึงได้สะดวก อันจะส่งผลให้บางกะปิเป็นชุมชนเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์คือ

 1. วางและจัดทำแผนเมืองอัจฉริยะระดับพื้นที่ และแนวทางบริหารจัดการอย่างยั่งยืน สำหรับเมืองขนาดกลางในกรุงเทพมหานคร กรณีศูนย์กลางเมืองบางกะปิ 4 ตารางกิโลเมตร
 2. พัฒนาต่อยอดเป็นศูนย์กลางข้อมูลให้เมืองบางกะปิน่าอยู่ (Smart Livable Bangkapi) พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของสถานบันกับทั้ง 4 ภาคี (Quadruple Helix) ได้แก่
  • กรุงเทพมหานครซึ่งเป็นองค์การปกครองท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ
  • สถาบันการศึกษา
  • ภาคธุรกิจ
  • ภาคประชาชนในเขตบางกะปิ
 3. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเมืองระดับมหานคร พร้อมทั้งพัฒนาภูมิทัศน์สวนใกล้บ้านในพื้นที่เขตบางกะปิ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ใช้เป็นรากฐานในการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สถาบันกับการวางแผนเพื่อพัฒนาเมืองบางกะปิน่าอยู่