‘นิด้า’ รุกพัฒนา ‘ศูนย์สีคิ้ว’ มุ่งวางรากฐาน โมเดลความยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ภาคประชาสังคมสีคิ้วเห็นคุณค่าหนุน‘นิด้า’ เป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจร่วมพัฒนาท้องถิ่น

‘นิด้า’ รุกพัฒนา ‘ศูนย์สีคิ้ว’ มุ่งวางรากฐาน โมเดลความยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ภาคประชาสังคมสีคิ้วเห็นคุณค่าหนุน‘นิด้า’ เป็นสถาบันแห่งความภาคภูมิใจร่วมพัฒนาท้องถิ่น

            เมื่อวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดการประชุมหารือแผนการพัฒนาศูนย์สีคิ้ว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารคณะ สำนัก หน่วยงาน เครือข่ายนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว บ้านคลองตะแบก หมู่ที่ 4 ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา

            สืบเนื่องจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยประโยชน์ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน รวมถึงให้บริการทางวิชาการด้านพัฒนบริหารศาสตร์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องภายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาโดยตลอด สถาบันมีแผนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาผู้นำและชุมชนสีคิ้วอย่างยั่งยืน อาทิ การเปิดหลักสูตรปริญญาโทในสาขาการจัดการการท่องเที่ยว การพัฒนาสังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงโครงการอบรมพัฒนาต่าง ๆ เช่น โครงการอบรมชาวบ้านในการปลูกหญ้าแฝกเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ภายใต้ความร่วมมือกับ มูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์ โครงการอบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำและช่องว่างระหว่างโลกธุรกิจกับประโยชน์ทางสังคม ภายใต้ความร่วมมือกับศูนย์ยูนูส-นิด้า (YUNUS-NIDA Center) อีกทั้งยังมีโครงการอบรมการทำเกษตรกรรมแบบ Smart – Farming ภายใต้ความร่วมมือกับภาคเอกชน และโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการดูแลตนเองและครอบครัวของผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนและสังคมอย่างยั่งยืนเป็นรูปธรรม

            ​โดยการจัดการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางแผนบริหารและพัฒนาพื้นที่ศูนย์สีคิ้ว ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการพัฒนาการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา การพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ ให้แก่ผู้บริหารและผู้นำในภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชน และสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

            การประชุมระดมสมองในครั้งนี้ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนสีคิ้วให้การสนับสนุน และเห็นถึงคุณค่าของนิด้าในการบ่มเพาะให้องค์ความรู้ เปิดโลกทรรศ ด้านการศึกษา อบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อพัฒนาท้องถิ่น สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้ประชาคมชุมชนสีคิ้วมีความภาคภูมิใจที่มีสถาบันการศึกษาอย่างนิด้าอยู่ในพื้นที่

            อนึ่ง ทางสถาบันฯ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมและพลังสำคัญจากหลากหลายภาคส่วน ได้แก่

ผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ ผู้อำนวยการสำนัก / หน่วยงาน และศูนย์ของสถาบัน

 1. รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและชุมชนสัมพันธ์
 2. รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์  สหพัฒนา  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล
 3. ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 4. รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร  ผู้อำนวยการสํานักวิจัย
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยสังคมสูงอายุ
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสถิติประยุกต์
 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ  คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 9. รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
 10. รองศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์  กุลสุจริต  อาจารย์ประจําคณะนิติศาสตร์
 11. อาจารย์ ดร.ภูมิ เพชรกาญจนาพงศ์  อาจารย์ประจําคณะพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหาร
 12. นางเสมอมาศ ลิ้มจำเริญ  ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 13. นางสาวกาญจนา วงศ์จันทร์  ผู้อำนวยการกองบริหารงานกลาง

ศิษย์เก่า และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม

 1. ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง  ผู้บุกเบิกศูนย์การศึกษาสีคิ้ว
 2. พลเอกณพล บุญทับ อดีตรองสมุหราชองครักษ์
 3. พลเอกไพบูลย์ กาญจนพิบูลย์ อดีตผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่
 4. พลโทยงยุทธ สอนไม้  รองจเรกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
 5. พันเอกภาคภูมิ นภากาศ  ผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ปัญญเจริญ  อดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดเพชรบุรี
 7. คุณวรวุฒิ วงศ์ข้าหลวง. ผู้อํานวยการส่วนทรัพยากรธรรมชาติ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.นครราชสีมา
 8. คุณพนิดา ศิริธร อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัดสีคิ้ว
 9. คุณอมร ไตรรงค์ทอง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านคลองตะแบก
 10. คุณวรวุฒิ กุลแก้ว  เลขาธิการมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปภัมภ์
 11. คุณฉวีวรรณ เกียรติโชคชัยกุล  อดีตผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
 12. คุณวิฑูร พึงประเสริฐ  อดีตบรรณาธิการ เครือเดอะเนชั่น และหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
 13. คุณโกศล สมจินดา อดีตประธานหอการค้า จ.นครราชสีมา
 14. คุณเนตรนภิส สกุลสันติรักษ์  อดีตผู้จัดการธนาคารกรุงไทย
 15. คุณมรกต พัดน้อย  เจ้าของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. อําเภอปากช่อง
 16. คุณมงคล พรมจันทึก นักงานช่างระดับ 5 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา
 17. คุณวรเดช เกิดโมลี บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภูกระโดนนิวส์
 18. คุณชาญวาทิ นิจจอหอ เจ้าของกิจการ
 19. คุณนพมาศ มีสิริ  อดีตผู้จัดการสำนักงานนิด้า-สีคิ้ว
 20. คุณพุทธรักษา โตนอก  ผู้จัดการบริษัทประกันชีวิต AIA
 21. คุณปภากร มกราภิรมย์  อดีตเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานิด้า-สีคิ้ว
 22. คุณนภาวรรณ จันทรคุณาภาส อดีตเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานิด้า-สีคิ้ว

            ทั้งนี้ ‘นิด้า’ ยังคงยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของการเป็น “สถาบันสรรค์สร้างปัญญาของสังคม และสร้างผู้นำ เพื่อไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล” มุ่งมั่นในการนำองค์ความรู้และคุณธรรม มาสร้างปัญญา สร้างจิตสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับให้ ‘นิด้า’ เป็นสถาบันการศึกษาของประเทศที่มีศักยภาพ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในระดับสากลสืบไป