ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว นิด้า

ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว นิด้า

            หลักการความคิดยอดบุญยอดกุศลที่หลวงปู่วิริยังค์และพวกเราได้ร่วมทำกันมาจนเป็นสถาบัน ที่มีค่ามากที่สุดและมีคุณค่า ศิษย์เก่าบางท่านอาจจะหลงลืมไปว่า ท่านคือผลผลิตจากสถานที่แห่งนี้ ควรจะช่วยกันรักษาไว้ให้เป็นสมบัติเพื่อการศึกษา เน้นกระบวนการพัฒนาการฝึกอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลเทคโนโลยี จึงมีความจำเป็นอย่างมาก ที่พวกเราจะมีส่วนช่วยกันเฝ้าดูแล และผู้บริหารโครงการต้องทำความเข้าใจกับสถานที่อันมีคุณค่ามากที่สุดและสวยงามที่สุดที่ไม่มีมหาวิทยาลัยใดที่มีภูเขาอยู่ด้านหลังทั้งลูก และเชื่อมโยงระหว่างกรุงเทพกับนครราชสีมาบนถนนสายใหม่ ซึ่งจะทำให้สถานที่แห่งนี้มีค่ายิ่งขึ้นในฐานะเป็นที่ศึกษาอบรม มีหอพักชั่วคราว และเป็นสถานที่ที่จะทำตามวัตถุประสงค์ของท่านเจ้าปู่เจ้าคุณวิริยังค์ที่มุ่งมั่นตั้งใจมอบให้เราชาวนิด้า กำนันกฤษดา และผมได้นำนักศึกษามาช่วยกันพัฒนาศูนย์สีคิ้ว หลายท่านได้เป็นรัฐมนตรีไปแล้ว โปรดอย่าลืมว่า กว่าจะได้มาต้องมีการทุ่มเทเป็นอย่างมาก จึงควรช่วยกันรักษาคุณค่าของสัจจะของพระอริยสงฆ์ ที่มีความปรารถนาอยากให้ศูนย์การศึกษาแห่งนี้เป็นสถาบันพัฒนาแหล่งความรู้ทุกระดับ

            จึงเรียนมาเพื่อให้นักศึกษาทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเข้าใจคุณค่า หรือคุณค่าคือจิตอุทิศฝังไว้ ในแผ่นดินเพื่อให้แผ่นดินตรงนี้เป็นสถานที่ของนิด้าเท่านั้น

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง