‘นิด้า’ ผนึกกำลังศิษย์เก่านครราชสีมา จัดงานคืนสู่เหย้า ‘รวมพลัง สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน’

‘นิด้า’ ผนึกกำลังศิษย์เก่านครราชสีมา จัดงานคืนสู่เหย้า ‘รวมพลัง สร้างสรรค์ เพื่อการพัฒนาที่ยังยืน’

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ร่วมกับศิษย์เก่า MPA และ MPPM จัดงาน “คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่านิด้านครราชสีมา” ณ ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นำโดย พ.อ.สาธิต อุ่นกาย ประธานชมรมศิษย์เก่านิด้าโคราช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีรายละเอียดกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.30 น. ได้แก่

  • การบรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน ในหัวข้อ “ผลกระทบของยาเสพติดต่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน” โดย พลตำรวจโทสมหมาย กองวิสัยสุข อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, พันตำรวจเอกธรรมนูญ ฉิมวงษ์ รอง ผบก.สส.ภ.3 และ คุณพิชญากร เขตคาม นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
  • การเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “นิด้า สร้างปัญญาจากรากฐานที่มั่นคง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในทศวรรษหน้า” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์อาวุโส คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, ศาสตราจารย์ ดร.วรเดช จันทรศร, รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ปรียากร และ ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง
  • รับชมการแสดง และวีดิทัศน์ “นิด้ารวมพลัง สร้างสรรค์ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
  • พิธีมอบโล่ “รางวัลศิษย์เก่าที่สร้างคุณประโยชน์ที่ยั่งยืน” แด่ นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ศิษย์เก่านิด้าสีคิ้ว MPA รุ่น 7)
  • รับชมดนตรีจากหมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 21
  • กิจกรรมการจับฉลากลุ้นรางวัล

การจัดงาน “คืนสู่เหย้า ศิษย์เก่านิด้านครราชสีมา” ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารสถาบัน และคณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมมากมาย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและเทคโนโลยีดิจิทัล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวุธ เจริญรูป ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ ปัญญาอธิสิน อาจารย์คณะภาษาและการสื่อสาร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร เต็งรัตนประเสริฐ ผอ.หลักสูตร MPA ภาคพิเศษ จ.นครราชสีมา

อีกทั้งยังได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากคณะทำงาน ภายใต้การนำของ รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรานุช มหากาญจนะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทุนและสินทรัพย์ รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าผู้อยู่เบื้องหลังที่ให้การสนับสนุนอีกมากมาย ทำให้เกิดปรากฏการณ์แห่งพลัง ความหวัง และความศรัทธาของศิษย์เก่าและเครือข่าย กว่า 600 คน ที่พร้อมใจมาร่วมกันพัฒนาศูนย์การศึกษาสีคิ้วให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ ผลิตเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา สร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

อ่านข่าวเกี่ยวกับ ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว เพิ่มเติมได้ที่นี่

นิด้า’ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมส่งมอบสิ่งของและเงินบริจาคในโครงการ ‘NIDA USR’ และโครงการ ‘ปันน้ำใจชาวนิด้า เพื่อพัฒนาชุมชนสีคิ้ว’ พร้อมเปิดตัว ‘โครงการระดมทุนเพื่อพัฒนานิด้าสีคิ้ว’ จ.นครราชสีมา

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (นิด้า) ผนึกกำลังชุมชนรอบสีคิ้ว จัดกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมไทย”

‘นิด้า’ จัดพิธีทำบุญ และร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบของบริจาคเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ‘ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว’

‘นิด้า’ รุกพัฒนา ‘ศูนย์สีคิ้ว’ มุ่งวางรากฐาน โมเดลความยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ภาคประชาสังคม

“นิด้า” จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผนการพัฒนาชุมชนสีคิ้วอย่างยั่งยืน