คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (นิด้า) ผนึกกำลังชุมชนรอบสีคิ้ว จัดกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ เนื่องใน "วันสิ่งแวดล้อมไทย"

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (นิด้า) ผนึกกำลังชุมชนรอบสีคิ้ว จัดกิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์ เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมไทย”

            เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม (นิด้า) จัดโครงการ “เพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับปรุงภูมิทัศน์” เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี โดยการจัดกิจกรรมในวันนี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจกันในหลายภาคส่วน อาทิ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบศูนย์การศึกษานิด้าสีคิ้ว จ.นครราชสีมา

            โดยในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ภัคพงศ์ พจนารถ คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ และ ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯ

            ต่อด้วยกิจกรรมรวมพลังสร้างสรรค์ ปลูกต้นราชพฤกษ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย

            ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการเสวนาพิเศษ ในหัวข้อ “แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ศ.ดร.จำลอง โพธิ์บุญ ผอ.หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม, คุณไพรัตน์ ครุฑวิสัย ผอ.สำนักธุรกิจคาร์บอนและนวัตกรรม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ประธานนักศึกษาหลักสูตร ศาสตร์และการจัดการความยั่งยืน รุ่นที่ 2, คุณวิเชียร ทองพุ่ม อดีตผู้บัญชาการเรือนจำคลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา และ รศ.ดร.จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ดำเนินรายการ

            การจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับศูนย์การศึกษาสีคิ้วแล้ว ยังสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และชาวชุมชนโดยรอบพื้นที่สีคิ้ว เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมตอบสนองนโยบายของชาติเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยอันจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

#ปลูกต้นไม้ #วันสิ่งแวดล้อมไทย #สีคิ้ว #นิด้าสีคิ้ว #ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว #คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม

#NIDA #NIDAThailand #WISDOMforSustainableDevelopment #สร้างปัญญาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

อ่านข่าวเกี่ยวกับ ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว เพิ่มเติมได้ที่นี่

‘นิด้า’ จัดพิธีทำบุญ และร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบของบริจาคเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ‘ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว’

‘นิด้า’ รุกพัฒนา ‘ศูนย์สีคิ้ว’ มุ่งวางรากฐาน โมเดลความยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ภาคประชาสังคม

“นิด้า” จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผนการพัฒนาชุมชนสีคิ้วอย่างยั่งยืน