"นิด้า" จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผนการพัฒนาชุมชนสีคิ้วอย่างยั่งยืน

“นิด้า” จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผนการพัฒนาชุมชนสีคิ้วอย่างยั่งยืน

            เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) จัดพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการพัฒนาศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผนการพัฒนาชุมชนสีคิ้วอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการกำหนดนโยบายการพัฒนาศูนย์การศึกษาสีคิ้ว ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน ศิษย์เก่า ผู้นำชุมชน และภาคประชาชนเข้าร่วมการประชุม ณ ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว และเข้าร่วมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) จำนวนกว่า 140 คน

            ภายในงานได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก ท่านรัฐมนตรีประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะที่เป็น ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ในคณะกรรมการกำหนดนโยบายการพัฒนาศูนย์การศึกษาสีคิ้ว โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นผู้กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดการประชุม พร้อมกันนี้ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ท่านประเสริฐ จันทรรวงทอง ในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสนี้ด้วย

            สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ห้องย่อย ได้แก่ 1) การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายการพัฒนาศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นำโดย อธิการบดี ประธานคณะกรรมการฯ คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการฯ เข้าร่วม ณ ห้อง 1104 และ 2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความเห็นในการจัดทำแผนการพัฒนาชุมชนสีคิ้วอย่างยั่งยืน นำโดย รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนานาชาติ ผศ.ดร.ภาวิณี ช่วยประคอง และ อ.ดร.กรณ์ หุวะนันทน์ จากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ (นิด้า) พร้อมด้วยผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน เครือข่ายศิษย์เก่า ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วม ณ ห้อง 1105

            โดยการจัดประชุมทั้งสองส่วนนี้จะทำให้สถาบันได้รับทราบข้อมูล ข้อเสนอแนะ และความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาศูนย์การศึกษาสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตามที่สถาบันมุ่งหวังไว้ ซึ่งจะมีสาระสำคัญในการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านการผลิตและบริการ 2) ด้านความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 3) ด้านความยั่งยืนของทรัพยากร และ 4) ด้านปัจจัยการขับเคลื่อนการพลิกโฉมศูนย์การศึกษาสีคิ้ว เป็นต้น

อ่านข่าวเกี่ยวกับ ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว เพิ่มเติมได้ที่นี่

‘นิด้า’ จัดพิธีทำบุญ และร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบของบริจาคเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ‘ศูนย์การศึกษาสีคิ้ว’

‘นิด้า’ รุกพัฒนา ‘ศูนย์สีคิ้ว’ มุ่งวางรากฐาน โมเดลความยั่งยืน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน ภาคประชาสังคม