นิด้า จัดกิจกรรม Virtual Information Sharing Session ให้แก่ Banking Institute, Bank of Laos

นิด้า จัดกิจกรรม Virtual Information Sharing Session ให้แก่ Banking Institute, Bank of Laos

            เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ คุณนิภา ชุมสุข ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ และส่วนวิเทศสัมพันธ์ได้จัดกิจกรรม NIDA Information Sharing Session เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรนานาชาติให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก Banking Institute, Bank of Laos (BI) จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อนุกัลยณ์ จีระลักษรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ ศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน คณบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตร์และการบริหาร คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ มาร่วมนำเสนอหลักสูตร พร้อมทั้งร่วมพูดคุยตอบข้อซักถามให้แก่นักศึกษา และคณาจารย์ ที่สนใจจะสมัครเข้าศึกษาต่อ ณ สถาบัน โดยมีผู้บริหารจาก BI เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย ผ่านระบบประชุม ZOOM