สัมมนา : SDGs The Future of You ครั้งที่ 1: “เศรษฐศาสตร์แห่งความสุข และความสุขที่คุณเลือกได้”

สัมมนา : SDGs The Future of You ครั้งที่ 1: “เศรษฐศาสตร์แห่งความสุข และความสุขที่คุณเลือกได้”

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานสัมมนา : SDGs The Future of You ครั้งที่ 1: “เศรษฐศาสตร์แห่งความสุข และความสุขที่คุณเลือกได้”
วิทยากร :
ช่วงที่ 1 พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์ (อนิลมาน ธมฺมสากิโย) หัวข้อ “เศรษฐศาสตร์แห่งความสุข”
ช่วงที่ 2 คุณณิชชารีย์ เป็นเอกชนะศักดิ์ (ธันย์) หัวข้อ “ความสุขที่คุณเลือกได้”

วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-16.30 น.
สถานที่่ : ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ลงทะเบียนเข้างาน : โดยคลิกลิงก์ https://qrco.de/bf0wQD หรือสแกน QR Code ที่โปสเตอร์

สอบถามเพิ่มเติม : 0-2727-3605, 0-2727-3645 (วันและเวลาทำการ)

สัมมนา : SDGs The Future of You ครั้งที่ 1: “เศรษฐศาสตร์แห่งความสุข และความสุขที่คุณเลือกได้”