ข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการสภาสถาบันจากผู้บริหาร และกรรมการสภาสถาบันจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2562
1 2 3