ผลการจัดอันดับเรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs Impact Rankings 2023

ผลการจัดอันดับเรื่อง การพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs Impact Rankings 2023

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

            นิด้าติดอันดับ TOP 101 – 200 ของโลกในเรื่องการจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDG และเป็นอันดับ 3 (ร่วม) ในประเทศ อีกหลายเป้าหมายได้รับการจัดอันดับเกินความคาดหมาย ด้วยการเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องมาหลายปีและทำได้ดีมาก สถาบันได้เชิญท่าน ศ.ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษามาบรรยายให้พวกเราฟังเมื่อปีที่แล้ว และท่านเชียร์ให้ส่งรายงานเลยแม้ว่าพวกเราจะไม่เคยทำรายงานแบบนี้มาก่อนและยังไม่ค่อยพร้อมเพราะมีเวลาแค่ 2-3 เดือน ต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่ง
            จากความพยายามและความตั้งใจของคณาจารย์จากทุกคณะ เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ และฝ่ายบริหาร ช่วยกันจัดทำรายงานเรื่องเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDGs) เป็นปีแรก รายงานดังกล่าวอยู่บนเว็บไซต์ของนิด้า ซึ่งได้มีการปรับปรุงรูปโฉมใหม่ (www.nida.ac.th) การจัดอันดับพิจารณาจากตัวชี้วัดที่กำหนดโดย Times Higher Education หน่วยงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก อิงจาก UN โดยดูจากงานวิจัย งานสอน งานบริการวิชาการ รวมทั้งนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
            ผลการจัดอันดับอย่างเป็นทางการประกาศเมื่อวานนี้ เป็นที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจกับผลงานร่วมกันของชาวนิด้าในครั้งนี้ สถาบันอยู่ในอันดับ 10 สำหรับการจัดอันดับในประเทศ จากสถาบัน 65 แห่ง และอยู่อันดับ 401-600 จาก 1,591 แห่งทั่วโลก


ผลการจัดอันดับรายเป้าหมาย

  1. เรื่องการจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ (SDG 8 อันดับ 3 (ไทย) และอันดับ 101-200 (โลก)
  2. เรื่องสันติภาพ ความยุติธรรมและความเข้มแข็งของสถาบัน (SDG 16) อันดับ 4 (ไทย) อันดับ 201-300 (โลก)
  3. เรื่องการพัฒนาเมืองและุชุมชนอย่างยั่งยืน (SDG 11) อันดับ 8 (ไทย) อันดับ? 201-300 (โลก)
  4. เรื่องภาคีร่วมการพัฒนา (SDG 17) อันดับ 9 (ไทย) อันดับ 201-300 (โลก)


            ขอขอบคุณและขอชื่นชมประธานของคณะอนุกรรมการทุกชุด ได้แก่ รศ.ดร.เกศกานดา จตุรงคโชค รศ.ดร.อมรรัตน์ อภินันท์มหกุล ผศ.ดร.ดารารัตน์ อานันทนะสุวงศ์ ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สุวรรณรศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ ศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี และ รศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ (การจัดทำรายงาน) กรรมการและอนุกรรมการทุกท่าน นอกจากนี้ยังมี ผศ.ดร.อารี มโนสุทธิกิจ ที่ช่วยประสานในการแปลและตรวจรูปเล่ม และที่สำคัญมีท่าน รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ เป็นที่ปรึกษาโครงการ รวมทั้งคณาจารย์ที่ยังไม่ได้เอ่ยนามอีกหลายท่าน เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ในนิด้าที่ทำงานกันอย่างขยันขันแข็ง และน้องเอ้อ อลงกต ภู่จีนาพีนธุ์ ที่เป็นแนวหลังที่สำคัญ