รายละเอียด

            มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการจัดทำวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสถาบันในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยแยกตามระดับของวิทยานิพนธ์ เป็น 2 ประเภท คือ

1. ทุนวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนละ 40,000 บาท
2. ทุนวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ทุนละ 20,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับทุน

  1. เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทที่เลือกศึกษาตามแผน ก.
  2. ได้รับอนุมัติผลการสอบหัวข้อและเค้าโครงการวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้วไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา นับจากภาคที่สอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่านโดยไม่นับภาคฤดูร้อน และมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้รับรอง

การสมัครขอรับทุน

นักศึกษาสมารถติดต่อขอใบสมัครเพื่อรับทุนได้ที่คณะที่ศึกษาอยู่