รายละเอียด

            ทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาโท-เอกเป็นทุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนประเภทเรียนดี) และทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่ให้กับนักศึกษาใหม่ทั้งนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการศึกษาดีเลิศเข้าศึกษาหลักสูตรต่าง “ๆ ของสถาบัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 (Full Scholarship)
– ระดับปริญญาโท ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมด ตลอดหลักสูดร รวมทั้งสนับสนุนคำใช้ง่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุน ภาคการศึกษาละ 30,000 บาทและภาคฤดูร้อน ภาคละ 15,000 บาท โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องศึกษาใน แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
– ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาทั้งหมดตลอดหลักสูตร รวมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนตัวให้แก่ผู้รับทุนภาคการศึกษาละ 30,000 บาทและภาคฤดูร้อน ภาคละ 1 5,000 บาท โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโท


ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 2
– ระดับปริญญาโท ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75
– ระดับปริญญาเอก ผู้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25


ทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 3
– ระดับปริญญาโท ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นคำหน่วยกิตจำนวนกึ่งหนึ่งให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า2.50
– ระดับปริญญาเอก ผู้ได้รับทุนจะได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิตจำนวนกึ่งหนึ่งให้แก่ผู้รับทุนตลอดหลักสูตร โดยผู้รับทุนจะต้องมีผลการศึกษาในระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า3.25

หมายเหตุ : สำหรับทุนส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3) จะให้แก่นักศึกษาใหม่ที่ เป็นชาวต่างชาติที่มีความสัมพันธ์ หรือมีข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถาบัน ทั้งนี้ คุณสมบัติของผู้รับทุนให้เป็นไปตามที่คณะอนุกรรมการบริหารสถาบัน ด้านการศึกษา กำหนดไม่ต่ำกว่า 3.50

การสมัครขอรับทุน

การสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา ให้สมัครเข้าศึกษากรณีทุนพิเศษ ดังนี้

ติดต่อขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริการการศึกษา อาคารจอดรถ ชั้น 1
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โทร. 02-7273370 และ 02-7273 373 (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
หรือดูรายละเอียดการรับสมัครและพิมพ์ใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน
http://edserv.nida.ac.th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

เข้าเว็บไซต์ของสถาบันและเลือกหัวข้อ “กองบริการการศึกษา”
พิมพ์แบบฟอร์มใบสมัครออกทางเครื่องพิมพ์ของผู้สมัคร โดยใช้กระดาษ A4 สีขาวเท่านั้น
และห้ามเปลี่ยนแปลงข้อความตามแบบฟอร์ม หากพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงจะถือว่าใบสมัครนั้นเป็น โมฆะ
กรอกข้อความในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ชัดเจน