รายละเอียด

            ทุนช่วยเหลือการศึกษา มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงินภาคการศึกษาละไม่เกิน 10,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเดือน ซึ่งคณะกรรมการอาจพิจารณากำหนดให้ผู้ได้รับทุนทำงานด้านวิชาการให้แก่สถาบันได้

            ในกรณีที่คณะกรรมการกำหนดให้ทำงานด้านวิชาการตามความในวรรคแรกจะต้องทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ10 ชั่วโมงโดยเฉลี่ย และให้อยู่ในการควบคุมของอาจารย์ที่คณะกรรมการมอบหมาย

            ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ขอรับทุนนี้จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและรางวัลการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 17 ดังนี้

1. เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันที่ได้ผ่านการศึกษาในสถาบันมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา และมีผลการศึกษาคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในขณะที่ขอรับทุน
2. มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
3. มีความเต็มใจและสามารถที่จะทำงานด้านวิชาการให้แก่สถาบันได้

การสมัครขอรับทุน

นักศึกษาสมารถติดต่อขอใบสมัครเพื่อรับทุนได้ที่คณะที่ศึกษาอยู่