รายละเอียด

            ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยนักศึกษาที่มีความจำเป็นทางการเงิน โดยการยกเว้นค่าหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตร (เฉพาะภาคการศึกษาที่ได้รับทุน ) ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกพร้อมกันปีละ 2 ครั้ง ก่อนการลงทะเบียนประจำภาค 1 และภาค 2

            ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ขอรับทุนนี้จะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยทุนและรางวัลการศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 29 ดังนี้

  • เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบัน
  • มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
  • หากมิใช่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคแรก จะต้องได้แต้มเฉลื่ยสะสมของภาคก่อนไม่น้อยกว่า 3.0

การสมัครขอรับทุนการศึกษา

นักศึกษาสมารถติดต่อขอใบสมัครเพื่อรับทุนได้ที่คณะที่ศึกษาอยู่