มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2566 “สร้างคน สร้างสังคม และสิ่งแวดล้อม”

มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2566 “สร้างคน สร้างสังคม และสิ่งแวดล้อม”

          เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ ภายใต้การนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แตงอ่อน  มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการฯ จัดงาน “มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2566” ในหัวข้อ “สร้างคน สร้างสังคม และสิ่งแวดล้อม” ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษาโดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมไปถึงเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์คุณภาพจากชุมชนในเขตต่าง ๆ  

          โดยการจัดงาน “มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2566” มีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ คือ 1) เพื่อส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาวิธีคิด วิธีปฏิบัติ ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) เพื่อส่งเสริมให้มีการประสานพลังของทุกภาคส่วนในแต่ละพื้นที่โดยมีสำนักงานเขต สถานศึกษา ผู้นำชุมชนเป็นหลักในการช่วยขับเคลื่อนให้เกิดกิจกรรม สร้างคนดี สร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม 3) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าคุณภาพจากชุมชน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาสินค้าของชุมชนไปด้วยกัน และ 4) เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน

          ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ 1) การจัดสัมมนา เรื่อง “การสร้างคน สร้างสังคมและสิ่งแวดล้อม” 2) การจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม  3) การออกร้านผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเขตต่างๆ 4) การคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อมอบมาตรฐาน DeeNa (ดีนะ) จากมูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน 5) การแสดงจินตลีลาของนักเรียน และ 6) การจับฉลากรางวัล

          โดยผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขต คณะครู-อาจารย์จากสถานศึกษา ผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ผู้นำชุมชน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรนิด้า และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้นกว่า 700 คน

          การจัดงานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ซึ่งนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แตงอ่อน  มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ มีความมุ่งหวังให้ทุกคนมีความรู้ ตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อมาร่วมเป็นพลังในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

          โอกาสนี้ ต้องขอขอบคุณหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดงาน “มหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2566” ประกอบไปด้วย ส่วนสื่อสารองค์การ กองวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มูลนิธิเพื่อเมืองและชุมชนยั่งยืน สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ.ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา โรงเรียนบ้านลำต้นกล้วย มูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ ที่เข้ามามีส่วนร่วมและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้การจัดงานครั้งนี้สำเร็จลุล่วง และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ