พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา

            วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2566 ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรอาวุโส เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

            โดยในปีนี้ สถาบันได้มอบเงินบำรุงโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศาลาปูนวรวิหาร จำนวน 20,000 บาท และทุนการศึกษาบำรุงวงดุริยางค์โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน พระราชสิทธิมงคล จำนวน 28,000 บาท

            สรุปยอดเงินถวายรวม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,037,673 บาท

            สถาบันขอขอบพระคุณ และขอร่วมอนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมา ณ โอกาสนี้