Sustainable Development : แนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ Part 3

Sustainable Development : แนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ Part 3

            รูปแบบการท่องเที่ยวที่นิยม ส่งเสริม เกี่ยวกับการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน จะเห็นได้จากการท่องเที่ยวเชิงอาหาร โดยมี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในระดับภูมิภาค 2. พัฒนา ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และ 3. สร้างตราสินค้าและฉลากผลิตภัณฑ์

โดย รศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

            รูปแบบการท่องเที่ยวที่นิยมส่งเสริมเกี่ยวกับการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน จะเห็นได้จาก การท่องเที่ยวเชิงอาหาร ซึ่งรูปแบบที่หนึ่ง จะเน้นให้ ผู้ประกอบการเป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวเชิงอาหารในระดับภูมิภาค ทำหน้าที่ เป็นคนกลางรูปแบบในการส่งเสริมการค้าแบบยุติธรรม ในการส่งเสริมผู้ประกอบการหรือเกษตรกรที่ให้วัตถุดิบต้นน้ำ รวมไปถึงร้านค้าวัตถุดิบและวัตถุดิบต่างๆ ในระดับท้องถิ่น เพื่อนำมาผลิตเป็นสินค้าและบริการที่ใช้ภายในโรงแรม และส่งตรงถึงผู้บริโภค

            รูปแบบที่สอง จะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมด้าน การท่องเที่ยวเชิงอาหาร ในระดับภูมิภาค มีการส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนวัตถุดิบชุมชน มีความร่วมมือกับธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทน การเดินทางท่องเที่ยว เพื่อร่วมโปรโมตโปรแกรมนำเที่ยว และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบและเป็นหนี้ต่อสิ่งแวดล้อม

Sustainable Development : แนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ Part 3

            รูปแบบที่สาม จะมีการสร้างตราสินค้าและฉลากผลิตภัณฑ์ เพื่อที่จะเป็นการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการ รวมไปถึงแนวปฏิบัติการให้บริการของผู้ประกอบการ รวมไปถึงการวัดผลการดำเนินงานในห่วงโซ่อุปทานด้านความ รับผิดชอบต่อสังคม ประการแรกในการมีตราสินค้าหรือตราสัญลักษณ์ที่จะช่วยเป็นการรับรองมาตรฐานคุณภาพ การสินค้าและบริการ ก็จะช่วยสร้างการรับรู้ให้กับกลุ่มผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวในวงกว้าง เกี่ยวกับมาตรฐาน ที่สามารถเชื่อถือได้ในเรื่องของการปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประการที่สอง ยังช่วยรับรองเกี่ยวกับมาตรฐาน การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ ไม่ว่าจะเป็นการคัดสรรวัตถุดิบ กระบวนการผลิต การจัดการสารพิษ หรือสารเคมีที่ปนเปื้อน เป็นต้น แนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ จะเห็นได้ว่า สร้างผลกระทบ ในเชิงบวกเกี่ยวกับทางด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกระจายโอกาสรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย การลดต้นทุนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเหลือทิ้งน้อยที่สุด รวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและ การส่งเสริมการค้าอย่างยุติธรรม

Sustainable Development : แนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ Part 3

            ทางด้านสังคมคนในท้องถิ่นก็จะได้รับโอกาสในการจ้างงานมากขึ้น รวมไปถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมทั้งในด้าน สิ่งแวดล้อมก็สามารถลดผลกระทบในเชิงลบ จากกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนวัตกรรมการ บริการด้านการท่องเที่ยวในวันนี้ต้อง Ready To Change นั่นหมายถึงต้องเน้นต่อยอดการนำสินค้าและบริการ กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่ มุ่งเน้นการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน และส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้รวมทั้งการอนุรักษ์

            อีกแนวทางหนึ่ง คือ Ready To Go หมายถึง การต่อยอดการจัดกิจกรรมในการเพิ่มแนวร่วม และการขยายเครือข่าย ของผู้ประกอบการ การโปรโมทตราสินค้าและมาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจและกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว และที่ขาดไม่ได้ คือการขยายผลให้มีความร่วมมือกันในทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ และ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร ค่ะ

สามารถอ่าน บทความก่อนหน้านี้ ได้ที่
Sustainable Development : แนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ Part 2
Sustainable Development : แนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ Part 1

หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ได้ที่นี่ – รวมบทความเกียวกับ SDGs