Sustainable Development : แนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ Part 2

Sustainable Development : แนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ Part 2

            นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับภาคการท่องเที่ยวและบริการ จะให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบขั้นพื้นฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการ การจัดการของเสีย ตลอดห่วงโซ่อุปทานของการให้บริการการท่องเที่ยว โดยให้ความสำคัญกับ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมใกล้และสังคมไกล

โดย รศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

            ในมิติของ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ในภาคธุรกิจท่องเที่ยว และบริการ จะให้ความสำคัญตั้งแต่การออกแบบอาคาร โครงสร้างพื้นฐาน ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการและการจัดการของเสีย ตลอดในห่วงโซ่ อุปทานของการให้สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว โดยให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมใกล้และสังคมไกล ซึ่งจะเริ่มจากการพัฒนาทุนมนุษย์ พนักงานที่อยู่ภายในองค์กร โดยการให้ความรู้และการอบรมเพื่อการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน มีวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่จะส่งเสริม การมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนหรือ Supplier ในการที่จะนี้คิดเลยทิศทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน เกี่ยวกับการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว รวมไปถึงกระบวนการผลิตและการจัดการของเสีย ในรูปแบบเดียวกันตลอดทั้ง Chain รวมไปถึงการขยายขอบเขตที่ครอบคลุมการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงนักท่องเที่ยวให้มีความตระหนักในเรื่องของความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว

Sustainable Development : แนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ Part 2

            ตัวอย่างการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าในกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบ BCG Tourism จะเห็นได้ว่า มีหลายกิจกรรมด้วยกัน ที่ส่งเสริมการแบ่งปันหรือการแชร์ในเรื่องของการบอกต่อ และขยายเครือข่ายการดำเนินงาน ด้านธุรกิจอย่างยั่งยืน มีการลงมือทำปฏิบัติอย่างรับผิดชอบในทิศทางเดียวกันตั้งแต่กระบวนการปลูก การแปรรูป ไปจนถึงการทำธุรกรรมและการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอินทรีย์และโมเดลเศรษฐกิจ BCG และนอกจากนั้นยัง สร้างแรงบันดาลใจในการขยายผล ครอบคลุมเครือข่ายของผู้ประกอบการในห่วงโซ่คุณค่า ขยายกิจการครอบคลุม ไปถึงธุรกิจ event catering ในการที่จะดำเนินธุรกิจ ในการที่จะใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมการจัดการของเสีย และ รวมไปถึงมีโครงการอย่างเช่น Farm to Table ในการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ส่งตรง ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและก็มีผลดี ต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภค รวมไปถึงการส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกร การกระจายโอกาสให้กับเกษตรกร ส่งเสริม Smart Organic Farmer รวมไปถึงการเพิ่มกระแสความนิยมของนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเดินทางท่องเที่ยวอย่าง รับผิดชอบ

Sustainable Development : แนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ Part 2

            นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีรูปแบบของการปรับใช้ในเชิงนโยบายในกระบวนการ การให้บริการผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ที่ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นในแพ็คเกจกิน พัก เที่ยว ในกระบวนการเหล่านี้ก็ส่งเสริมให้ลูกค้าได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมความรับผิดชอบ ในนโยบายการจัดการด้านการ ลดการใช้พลังงาน การจัดการขยะ การลดการใช้สารเคมี การใช้เมนูอาหารแบบอินทรีย์

Sustainable Development : แนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ Part 2

            รวมไปถึงให้เหลือขยะอาหาร น้อยที่สุด และมีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาทำให้เกิดกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบการใช้ผลิตภัณฑ์ และการให้บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การส่งเสริมเมนูอาหารที่ให้บริการกับแขกที่มาพักที่เป็นเมนูอินทรีย์ ในเรื่องของการจัดการพลังงาน นโยบายการลดใช้พลังงาน รวมไปถึงการส่งเสริมให้ลูกค้าใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำ หรือการส่งเสริมการจัดการขยะ การแยกขยะ เปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ย แล้วก็การเน้นรูปแบบของการทำกิจกรรมแบบสร้างสรรค์ สัมผัสธรรมชาติแล้วก็ลดการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากที่สุด มีการทำกิจกรรมเช่น การเดินชมตึกเก่า หรือรวมไปถึงการชิมเมนูอาหารถิ่น เป็นต้น ถือเป็นแนวทาง นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ในภาคธุรกิจท่องเที่ยว เป็นอย่างดี

สามารถอ่าน บทความก่อนหน้านี้ ได้ที่
Sustainable Development : แนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ Part 1

แนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ Part 3

หรือบทความที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ได้ที่นี่ – รวมบทความเกียวกับ SDGs