Sustainable Development : แนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ Part 1

Sustainable Development : แนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ Part 1

            ในปี 2015 – 2019 เกิดวิกฤตการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเกิดจากปัญหาปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น ปัญหาดังกล่าวทำให้ผู้คนเริ่มตระหนักถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ภาคการท่องเที่ยวและ บริการเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่ได้ตระหนักถึงปัญหา จึงได้ดำเนินการธุรกิจอย่างรับผิดชอบ โดยการนำแนวคิด การพัฒนาอย่างสมดุล นำมาปรับใช้ในโมเดลธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืน

โดย รศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

            สวัสดีค่ะ ดิฉัน รศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และอาจารย์ประจำคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ วันนี้จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ในด้านการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน นิด้ามุ่งเน้นการนำ ความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 17 ประการของสหประชาชาติ ตามหลักปรัชญาใหม่ Wisdom for Sustainable Development ที่เชื่อมร้อยในทุกๆ มิติเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นมิติทางด้านสังคมที่ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมาย 1 – 5 และในเรื่องของมิติทางด้านเศรษฐกิจหรือ Prosperity ที่จะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 7 – 11 มิติทางด้านสิ่งแวดล้อมที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 6 2 และ 15 มิติทางด้านสันติภาพและสถาบันที่จะครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายที่ 16 และมิติทางด้านหุ้นส่วนการพัฒนาหรือ Partnership ที่จะครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่ 17

Sustainable Development : แนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ Part 1

            หัวข้อที่จะพูดถึงในวันนี้ก็คือมิติสิ่งแวดล้อมในกลุ่มเป้าหมายที่ 12 เกี่ยวกับ นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม การมีแบบแผนรูปแบบการผลิตและบริโภค อย่างยั่งยืน โดยที่จะครอบคลุมถึงการจัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ในการจัดการเกี่ยวกับของเสีย การไม่ปล่อยสารเคมีหรือสารพิษลงในแหล่งน้ำธรรมชาติรวมทั้งกระบวนการ Reuse Recycle ในกระบวนการการให้บริการในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในเชิงลบ รวมทั้งให้การอุดหนุนกระจายโอกาสและรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน และให้เกิดความตระหนักถึงรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

Sustainable Development : แนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ Part 1

            เราจะเห็นได้ว่านอกจากการท่องเที่ยวจะนำมาซึ่งรายได้จำนวนมากให้กับประเทศ ในขณะเดียวกันในช่วงปี 2015 – 2019 ก็มีวิกฤตในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ แล้วก็ภาวะโลกร้อน ภาวะปะการังฟอกขาว ระดับน้ำทะเลสูง แผ่นน้ำแข็งละลาย ซึ่งเกิดจากปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แล้วก็ก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้ผู้คนได้มีความ สนใจและตระหนักในความสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวสีเขียว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวแบบเนิบช้า การท่องเที่ยวเชิง จิตอาสา การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยที่รูปแบบการท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะส่งเสริมให้มีการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสธรรมชาติและการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่สามารถหาได้ภายในชุมชน เป็น นวัตกรรมสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติด้านนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ Part 2

สามารถอ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ได้ที่นี่ – รวมบทความเกียวกับ SDGs