การสร้างชุมชนเสมือนจริงในเกมออนไลน์กับพฤติกรรมการติดสื่อออนไลน์ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร

Authors

รศ.ดร.อุษา บิ้กกิ้นส์

Published

วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 70 พฤษภาคม – สิงหาคม 2552

Abstract

The research report of Building Up the Virtual Community in Online Games and ‘Onlineaholics’ Behaviour of Adolescents in Bangkok Metropolitan had three main objectives which were to study the virtual community in game online, to study the communication behaviour for creating the virual community in game online, to study the impact of adolescents lifestyle in Bangkok metropolitan and to study the factors which caused ‘Onlineaholics’

(2552). การสร้างชุมชนเสมือนจริงในเกมออนไลน์กับพฤติกรรม การติดสื่อออนไลน์ของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 70 พฤษภาคม – สิงหาคม 2552, 23(70), 7-22.