บทบาทการสื่อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน

Authors

ศ.พัชนี เชยจรรยา, น.ส.ขวัญชนก มั่นหมาย

Published

วารสารนิเทศศาสตร์

Abstract

The Role of Communication of Grassroots Innovation Network Organization

This research aims to study the role of communication of Grassroots Innovation Network organization, as well as their innovative ways in developing social, economic activity, and environment, based on Triple Bottom Line theory, by using Social Innovation, Social Enterprise, and the Principles of Organic Agriculture.

Mixed research method which consists of qualitative and quantitative approaches are being used for this research. Primary methods of qualitative data collection include document analysis, non-participant observation, focus group, and in-depth interview with key members in different parts of the organization. With the quantitative approach, a hundred members of the organization were recruited to participate in this study.

The result has shown that social value, newness, and social motivation are the main factors of social innovation to approve society. The important roles of communication are to create, integrate and expand the innovation to the society. However, according to the result, most of the members could only perceive the usefulness of social innovation in a mid-level.

The economy has been developed by social enterprise by following the rule of Thai Social Enterprise Office. Communication plays important roles in building a business partner, plan marketing, creating financial stability, and enhancing production efficiency.

As the result, most of the members could perceive the usefulness of social enterprise in the mid-level. Environment is developed according to the requirements of The International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) by the principle of health, ecology, fairness, and care.

The communication plays an important role in empowering in the education of the environment, enhancing health and wellness, and making members acknowledge of the use of natural resource for maximum benefit and to be aware of the limited natural resources.

According to the research, it shows that most member perceived the usefulness of international organic agriculture in very high level.

บทคัดย่อ

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทการสื่อสารขององค์กรนวัตกรรมชาวบ้านในมิติของการพัฒนาคามทฤษฎี Triple Bottm Lime นั่นคือ การพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวคล้อม ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดนวัตกรรมสังคม

แนวคิดกิจการเพื่อสังคม และแนคิดเกษตรอินทรีย์นานาชาติ โดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัยแบบผสมด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพประกอบด้วยการวิจัยเอกสาร การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม การสนทนากลุ่ม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก

สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณใช้การวิจัยเชิงสำรวจประชากรหลักในการศึกษานี้คือสมาชิกองค์กรนวัตกรรมชาวบ้าน

ผลการศึกษาพบว่า
1) การพัฒนาสังคมด้วยกระบวนการนวัตกรรมสังคมนั้น จะต้องมีคุณค่าต่อสังคม มีความใหม่ และมาจากแรงจูงใจเชิงสังคม โดยการสื่อสาร มีบทบาทในการสร้าง บูรณาการ และ ขยายผลนวัตกรรมสังคม ส่วนการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานนวัดกรรมสังคมนั้นพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่รับรู้ในระดับปานกลาง
2) การพัฒนาเศรษฐกิจมีการพัฒนาตามลักษณะกิจการเพื่อสังคมของสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ โดยการสื่อสารมีบทบาท คือ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ การวางเผนการตลาด ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ และการเสริมประสิทธิภาพการผลิต ส่วนการรับรู้ประโยชน์ในกิจการเพื่อสังคมนั้นพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่รับรู้ในระดับปานกลาง
3) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนาตามข้อกำหนดของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ โดยมีหลักสำคัญด้านสุขภาพด้านนิเวศวิทยา ด้านความเป็นธรรม และด้านการดูแลเอาใจใส่

โดยการสื่อสารมีบทบาท คือ การเสริมศักยภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของสิ่งมีชีวิต การส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม การปลูกฝังแนวคิดการรักและใส่ใจธรรมชาติ

ส่วนการรับรู้ประ โยชน์ในการใช้งานเกษตรอินทรีย์นั้นพบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีการรับรู้ในระดับสูงมาก

The Role of Fintech in Public Sector: Visualizing Sounder Framework for Thailand’s National E-Payment. Chonbuk University, 2017 Annual KAPA International Conference: Bigger Challnges and Governing Capacity (1-28).