ความสัมพันธ์ของนันทนจิตอย่างจริงจัง (Serious Leisure) กับการมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ของคนวัยทางานในกรุงเทพมหานคร

Authors

ผศ.ดร.ดาวิษา ศรีธัญรัตน์, น.ส.อัสมา เต๊ะหมาน, น.ส.วนิดา ทองธีระ, น.ส.ธวัลพร มะรินทร์

Published

วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

Abstract

ในปัจจุบันความหลากหลายของสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สามารขยายขอบเขตออกไปมากกว่าเพียงการให้ความสําคัญกับการพัฒนาที่อยู่ในบริบทการทํางานเท่านั้น นันทนจิตเป็นศาสตร์ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ด้านหนึ่งที่มีโอกาสส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในการขยายขีดความสามารถดังกล่าวทั้งในด้านการวิจัยและการปฏิบัติได้ งานวิจัยนี้จึงศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลลัพธ์ของนันทนจิตอย่างจริงจังกับการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายในบริบทการพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 นี้ โดยศึกษาจากคนวัยทํางานในกรุงเทพมหานคร เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ 414 คน พบว่า(1) กระบวนการของนันทนจิตอย่างจริงจังมีความสัมพันธ์กับการพัฒนากรอบแนวคิดแบบเติบโตที่ระดับ 0.495 โดยมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ 0.01 และ(2) ผลลัพธ์ของนันทนจิตอย่างจริงจังมีความสัมพันธ์กับการพัฒนากรอบแนวคิดแบบเติบโตที่ระดับ 0.535 โดยมีนัยยะสําคัญทางสถิติที่ 0.01 ผลวิจัยแสดงว่ากรอบแนวคิดแบบเติบโตนั้นสัมพันธ์กับกระบวนการที่นอกเหนือจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทที่ทํางาน ในอนาคตควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติมเพื่อขยายความรู้ความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับการส่งเสริมกันระหว่างนันทนจิตกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่วนทางการปฏิบัติสามารถต่อยอดไปเป็นระบบหรือแนวทางการออกแบบงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านกระบวนการนันทนจิตซึ่งเป็นแนวทางใหม่ต่อไป

The field of human resource development (HRD) has been focusing on work-based development. However, life-based development could benefit the results of HRD too. Leisure is one of social science that can provide opportunities to promote and collaborate with HRD in expanding the capabilities of HRD disciplines in both research and practice. This research aims to study the relationship between mechanisms and results of serious leisure, which is a type of leisure that could lead to personal and group development, with development of a growth mindset of for working-age people in Bangkok. Data collection was done through online platform, yielding 414 responses. The results showed that (1) the mechanisms of serious leisure related to development of growth mindset at 0.495, and (2) result of serious leisure related to development of growth mindset at 0.535 at significant level at 0.01. As this research uses quantitative method, future research could consider qualitative research in this area to explore further about serious leisure and HRD. This research can lead to the development and design of HRD mechanisms, policies, or systems to allow HRD to broaden its horizon.

(2565). ความสัมพันธ์ของนันทนจิตอย่างจริงจัง (Serious Leisure) กับการมีกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ของคนวัยทางานในกรุงเทพมหานคร . วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ.