ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การความผูกพันต่อองค์การและความพยายามทุ่มเทของพยาบาลวิชาชีพ

Authors

นายอับซิซิส ฮามิ, รศ.ดร.นันทา สู้รักษา

Published

วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินครินทรวิโรฒ

Abstract

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการ เผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคความเครียดในการทำงาน และพฤติกรรมองค์การเชิงบวกของพนักงานในองค์การรวมทั้งศึกษาอำนาจในการพยากรณ์พฤติกรรมองค์การเชิงบวกของความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรค และความเครียดในการทํางานของพนักงานในองค์การ โดยใช้ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากพนักงานในองค์การภาครัฐและภาคเอกชนต่างประเภทกัน 5 องค์การๆ ได้แก่ องค์การด้านการให้บริการทรัพย์สินทางปัญญาการจัดการทางโลจิสติกส์ การให้บริการที่พักด้านการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์และองค์การภาครัฐ โดยได้รับแบบสอบถามคืนจากทุกองค์การจำนวนรวม 580 คน

ผลการศึกษาพบว่า ก) ความสามารถในการ เผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมองค์การเชิงบวก (r = .338, p < .01) ข) ความเครียดในการทำงานมีความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมองค์การเชิงบวก (r = -.109, p < .01) ค) ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดในการ ทำงาน (r = -.156, p < .01) และง) ความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคสามารถทำนายพฤติกรรมองค์การเชิงบวกของพนักงานของพนักงานในองค์กรได้ร้อยละ 19 (β = .388 , t = 10.112 , p < .01)

ผลที่พบนี้เพียงพอที่ทำให้เสนอแนะได้ว่า เพื่อให้พนักงานมีพฤติกรรมองค์การ เชิงบวกเพิ่มขึ้น องค์การควรส่งเสริมพัฒนาให้พนักงานมีทกษะความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคเพิ่มขึ้น ซึ่งผลที่เกิดพร้อมกันไป คือพนักงานจะมีความเครียดในการทำงานลดลง

(2559). ความสัมพันธ์ระหว่างความสอดคล้องของค่านิยมบุคคลกับองค์การความผูกพันต่อองค์การและความพยายามทุ่มเทของพยาบาลวิชาชีพ. วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินครินทรวิโรฒ, 7(1), 120-134.