ความจำเป็นและปัญหาของการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย

Authors

รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี, รศ.ดร.สุนทรชัย ชอบยศ

Published

วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

Abstract

This study examines the rationales behind Thai local administrative
organizations’ decision to apply for loans from commercial banking institutions.
Emphasis is placed on the Tambon municipalities and Tambon
administrative organizations -the smallest local government units in Thailand.

Apart from information from relevant legal and policy documents, in-depth interviews
and a survey questionnaire are used to gain insights into the dynamics of local government
decision making. Survey respondents and interviewers are chosen from local government
administrators from all over Thailand. This study finds that Thai small local authorities
at the tambon (subdistrict) level have to rely on bank loans to finance their operations due
to severe budget constraints.

However, in applying for bank loans, Thai local officials in small jurisdictions lack
sufficient knowledge in operations management (51%), in infrastructure planning
and municipal government credit management (43.5%), and in environmental and
social impact assessment techniques (40%).

This study recommends that the interior ministry create regulatory mechanisms
that permit the Tambon administrative organizations to borrow from commercial banks
with their constituents’ consent.

The regulations should also require local authorities to encourage citizen participation
in their decision-making process, particularly the decision to seek external loans to finance
local government services. It is imperative that citizens are informed of every aspect of
local fiscal and financial management.

Finally, government and quasi-government agencies, such as the Department of local
administration and Municipal Development Fund, should provide the small local
authorities with training toolkits, advice, and assistance in the borrowing process,
infrastructure planning, and environmental/social impact analysis.

บทคัดย่อ

การศึกษาความจำเป็นในการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย : กรณีศึกษาเทศบาลตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาความจำเป็น/ความต้องการในการ
กู้ยืมเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล และเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการ
กู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการศึกษาเอกสาร (Documentary Research) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) และการสำรวจโดยการสุ่มตัวอย่าง (Sample survey)
จากข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เข้าศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของสถาบันพัฒนาบุคคลากรท้องถิ่น จำนวน 128 คน ผลการศึกษาพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนใหญ่เห็นความจำเป็นในการกู้ยืมเงิน และองค์การบริหารส่วนตำบลก็มีความต้องการในการกู้ยืมเงิน
เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบลมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ และในส่วนของปัญหาในการ
กู้ยืมสำหรับเทศบาลตำบลนั้น ปัญหาที่พบมากคือ เรื่องการจัดทำแผนการจัดบริการสาธารณะและแผนการ
ใช้ประโยชน์จากการลงทุนมากถึงร้อยละ 51 รองลงมาคือ ปัญหาเรื่องการจัดทำแผนลงทุนและรายละเอียด
ด้านเทคนิคในการกู้ยืม ร้อยละ 43.5 และประเด็นเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ
ด้านสังคมและชุมชน ร้อยละ 40

สำหรับแนวทางในการแก้ไขคือ ประการแรก รัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยควรพิจารณาจัดทำระเบียบให้อำนาจ
แก่อบต.ในการกู้ยืมได้ โดยอาจกำหนด วงเงิน ระยะเวลา โครงการที่จะสามารถกู้ได้ รวมถึงการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในกระบวนการกู้ยืมเงินของอบต. ประการที่สอง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถกู้ยืมได้
ควรศึกษารายละเอียดให้รอบคอบ มีการวางแผนและเสนอต่อภาคประชาชนให้ทราบถึงแนวทางการจัดการทาง
การคลังของเทศบาล ประการที่สาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กองทุน
พัฒนาเทศบาล ควรมีการสร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติด้านต่างๆ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะขอทำ
การกู้ยืมเงิน เช่น การจัดทำแผนจัดบริการสาธารณะ/แผนการใช้ประโยชน์จากการลงทุน การจัดทำแผนลงทุน
และรายละเอียดด้านเทคนิคในการกู้ยืม การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลกระทบด้านสังคมและชุมชน

(2557). ความจำเป็นและปัญหาของการกู้ยืมเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, 21(2), 127-149.