ผลการดำเนินงานและปัญหาเชิงนโยบายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)

Authors

รศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค

Published

วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

Abstract

ผลการดำเนินงานและปัญหาเชิงนโยบายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) = The performance of the Anti-Money Laundering Office and its policy problems

(2552). ผลการดำเนินงานและปัญหาเชิงนโยบายของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.). วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, 16(1), 145-168.