การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์สำหรับเยาวชนความเข้าใจอันดีในเด็กด้อยโอกาส

Authors

ผศ.ดร.โชคชัย สุเวชวัฒนกูล, น.ส.ฐิญาภา เสถียรคมสรไกร

Published

วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ

Abstract

The objective of this research were 1) to study knowledge which help enhancing understanding in underprivileged children 2) to develop tourism program for enhancing understanding for underprivileged children. The approach research was qualitative by in depth interviewing with personal from organization including child and youth development, human right, secondary school and orphanage. Moreover, having focus group with personal from tourism organization. Analyze data was used by content analysis.

This research found that there are three learning concept elements whether affect knowledge for understanding in underprivileged children. Human dignity respect was the primary element that contain three subjects include Self Esteem, Don’t violate of personal rights and Don’t look down on other people respectively. The secondary element was equality that focus on Don’t discriminate, Open-mindedness and To give the same chance without bias respectively. The last one was equity that consists To focus on justice, Have a goodness and Was responsible on duty respectively.

Tourism program which help enhancing understanding in underprivileged children have activity style of participating with social work by relating with excursion. Build awareness of learning and coexistence with others, this activity focused on adapting attitudes to acceptance and understanding variety of people in social. Duration and destination of this program was one day trip in Bangkok where was including Watpho, Rattanakosin exhibition hall, King Chulalongkorn Memorial Hospital, Dialogue in the dark. Nevertheless, the goal of this activity were secondary school students and disadvantage children.

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาประเด็นความรู้ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจในเด็กด้อยโอกาส 2) เพื่อพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์สำ หรับเยาวชนเพื่อการส่งเสริมความเข้าใจอันดีในเด็กด้อยโอกาส

ลักษณะเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ประกอบด้วยบุคลากรจากองค์กรด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ด้านสิทธิมนุษยชน โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาและสถานสงเคราะห์เด็ก ร่วมกับการจัดสนทนากลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญจากองค์กรด้านการท่องเที่ยว

ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อสรุปเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในเด็กด้อยโอกาส

ผลการวิจัยพบว่า โปรแกรมการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับประเด็นความรู้เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในเด็กด้อยโอกาสจะอยู่บนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย

การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีประเด็นความรู้ย่อย คือ
1) นับถือตนเอง
2) ไม่ละเมิดสิทธิ เสรีภาพของผู้อื่น
3) ไม่เหยียดหยาม ลดทอนหรือปฏิบัติต่อบุคคลอื่นเสมือนไม่ใช่มนุษย์ ความเสมอภาคหรือเท่าเทียม

มีประเด็นความรู้ย่อย คือ
1) ไม่เลือกปฏิบัติ 2) เปิดใจยอมรับความแตกต่าง 3) ให้โอกาสที่เหมือนกันบนพื้นฐานของความหลากหลาย

และความเป็นธรรม มีประเด็นความรู้ย่อย คือ
1) ยึดมั่นในความยุติธรรม 2) มีคุณธรรม 3) เข้าใจและรับผิดชอบในสิทธิและหน้าที่ของตนเอง

ทั้งนี้โปรแกรมการท่องเที่ยวที่พัฒนาเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในเด็กด้อยโอกาส มีลักษณะรูปแบบกิจกรรมเชิงบำ เพ็ญประโยชน์ร่วมกับเชิงทัศนศึกษา เป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนักด้านการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น

มุ่งเน้นเรื่องการปรับทัศนคติให้เกิดการยอมรับ และเข้าใจในความหลากหลายของคนในสังคม ซึ่งมีระยะเวลา 1 วัน สถานที่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ วัดโพธิ์ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และDialogue in the dark

โดยมีกลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และกลุ่มเด็กด้อยโอกาส

(2559). การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงบำเพ็ญประโยชน์สำหรับเยาวชนความเข้าใจอันดีในเด็กด้อยโอกาส. วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ, 2559(1), 68-93.