ปัจจัยที่ส่งผลต่อการส่งออกสินค้าฮาลาลของไทยไปกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Authors

นายปรัชญา ป้อมเอี่ยม, ผศ.ดร.ศรัณย์ ศานติศาสน์

Published

วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Abstract

Objective The objective of this paper is to study factors affecting the value of Thai halal exports to Southeast Asian countries. The factors considered are gross domestic product, population, foreign direct investment, exchange rate, distance, common border, landlock, and member of The Organization of Islamic Cooperation.

(2563). Psycho-Situational Path Model of Ambidextrous Preparation for Quality Aging in College Students. International Journal for Innovation Education and Research, 2020(8), 842-852.