ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยแนวคิดหุ้นส่วนความยั่งยืน

ขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยแนวคิด “หุ้นส่วนความยั่งยืน”

Authors

ศาสตราจารย์ ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน

Abstract

 การก้าวเดินบนเส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับนานาชาติ มีจุดเริ่มต้นที่การก่อตั้งคณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ (Brundtland) หรือคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ได้จัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนารูปแบบใหม่ที่มุ่งลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้ในเอกสารรายงานชื่อว่า “อนาคตของเรา (Our Common Future)” ซึ่งเสนอต่อสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2530 อันเป็นที่มาของแนวคิด “การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)” โดย United Nations World Commission on Environment and Development (WCED) ได้ให้นิยามไว้ว่า “การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่กระทบต่อขีดความสามารถในการสนองความต้องการที่จำเป็นของคนในรุ่นต่อไป”