การพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน

Authors

ผศ.ดร.Renliang Li

Published

วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

In 1953 China began implementing its first five-year economic and social development plan. Currently it has been implementing the 12th five-year plan and is formulating the 13th five-year plan (2016-2020).
Its twelve economic and social plans can be divided into three periods.

The first period covers the 1st– the 5th plans (1953-1980). The plans were formulated and strictly implemented in accordance with the socialist system. The second period included the 6th – the 10th plans (1981-2005). These plans focused on stimulating economic development to enhance the economic growth. The third period encompassed the 11th – the 13th plans (2006-20200 and focused on sustainability of economic and social stability and environmental development.

The 13th five-year plan is considered very important because in 2020 the two out of three phases of the implementation of the developmental strategic plan will end and the centennial anniversary of the foundation of the Communist Party of China will be celebrated.

However, China will face challenges both internally and externally.

Internal factors are, for example, social inequality, environmental issues, etc.

External factors are, for example, the slowdown of global economy, political and national security issues such as the South China Sea conflict. All these challenges affect the implementation of the 13th five-year economic and social development plan and directly affect China’s sustainable development.

บทคัดย่อ

ประเทศจีนมีการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 5 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1953 เป็นต้นมา ขณะนี้ได้ดำเนินการตามแผนฯ ฉบับที่ 12 และกำลังวางแผนจัดทำแผนฯ ฉบับที่ 13 (ปี ค.ศ. 2016-2020) จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งหมด 12 ฉบับ สามารถแบ่งเป็นสามช่วง

ช่วงที่ 1 ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1-5 เป็นแผนพัฒนาฯ จัดทำและดำเนินการในบริบทประเทศจีนที่เป็นสังคมนิยมอย่างเข้มงวด ช่วงที่ 2 ตั้งแต่แผนพัฒนาฯฉบับที่ 6 – 10 เน้นการกระตุ้นพัฒนาเศรษฐกิจมุ่งอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นหลัก ช่วงที่ 3 ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11-13 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ถือได้ว่าเป็นแผนฯ ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะในปี 2020 เป็นปีที่จะสิ้นสุดแผนฯ ฉบับที่ 13 อีกทั้งยังเป็นปีที่จะสิ้นสุดกับก้าวที่สองของการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ของประเทศจีน นอกจากนี้ยังเป็นปีที่ครบรอบ 100 ปีของการก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม จีนจะประสบความท้าทายทั้งในและนอกประเทศ ปัจจัยภายในประเทศ เช่นความเหลื่อมล้ำทางสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ปัจจัยภายนอกประเทศ เช่น การชะลอตัวทางเศรษฐกิจระดับโลก ปัญหาการเมืองและความมั่นคง เช่น ทะเลจีนใต้เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับ 13 ไปปฏิบัติ และส่งผลต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของจีนโดยตรง

(2558). การพัฒนาที่ยั่งยืนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีน. วารสารพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2558(1), 153-172.