ความคิดเห็นของนักเรียนไทยต่อบทบาทของติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษและปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Authors

ผศ.ดร.กษมา สุวรรณรักษ์, นายกีรติ ทองซ้อนกลีบ

Published

NIDA Journal of Language and Communication

Abstract

This study investigates Thai students’ perceptions towards the roles of local
English language tutors and the students’ English learning problems in preparation for
the ASEAN Economic Community (AEC). The data were collected by using a mixmethod of an online questionnaire and a semi-structured interview. The participants
were 67 high school students from Wat Phrasri Mahadhat Secondary Demonstration
School, Phranakhon Rajabhat University selected by the purposive sampling method.
The questionnaire results showed that teaching materials and teaching techniques are
the most crucial factors affecting students’ motivation in learning English. The
interview results revealed that the students considered Thai English language tutors
helpful for improving the students’ English skills. However, the tutors should improve
their teaching styles and English accents in order that their language performance could
be of good assistance in preparing the students for using English in the context of AEC.

งานวิจัยนี้มุ่งสำรวจแนวความคิดของนักเรียนไทยที่มีต่อบทบาทของติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษและ
ปัญหาของการเรียนภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีการเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีการแบบผสมผสานโดยการใช้แบบสอบถามออนไลน์และการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 67คนจาก โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรี
มหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงผลการศึกษาจากแบบสอบถาม
แสดงให้เห็นว่าสื่อการสอนและเทคนิคในการสอนเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่มีผลกระทบต่อแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
ลงรหัสข้อมูลที่แสดงถึงความเชื่อของนักเรียนว่าเมื่อประเทศไทยได้เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โรงเรียน
กวดวิชาภาษาอังกฤษจะยังคงมีความจำเป็นสำหรับนักเรียนเพื่อการพัฒนาทักษะและเตรียมพร้อมสำหรับการ
สอบ แต่ติวเตอร์ก็จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงรูปแบบการสอน และสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษในงานวิจัยต่อไป
นั้นควรที่จะเน้นถึงปัญหาของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยควรมีการวิจัยในบริบทของติวเตอร์
สอนภาษาอังกฤษและเน้นย้ำถึงแนวความคิดของกลุ่มเป้าหมายอื่นๆที่นอกเหนือจากนักเรียน

(2017). ความคิดเห็นของนักเรียนไทยต่อบทบาทของติวเตอร์สอนภาษาอังกฤาและปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน. NIDA Journal of Language and Communication, 2017(30), 1-14.