Smart City บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: Smart Economy

Authors

ผศ.ดร.กฤษฎา นิมมานันทน์, รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล, ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2560

Abstract

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะต้นแบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ
(Smart Economy) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Smart Campus หรือ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยต้นแบบ
อัจฉริยะโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โครงการนี้มุ่งเน้นถึงการน านวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การลงทุนหรือโมเดลธุรกิจใหม่ๆ มาพัฒนาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และ
สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการและประชาชน
ทั่วไปจากหลายๆ สาขาอาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสภาพการแข่งขันทางธุรกิจมีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลายๆ องค์กรรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องแบกรับความกดดันในการวางแผนกล
ยุทธ์ (Strategic Planning) ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตัดสินใจในการตอบสนอง
ต่อสภาพการแข่งขันดังกล่าว ทั้งนี้การพัฒนามหาวิทยาลัยต้นแบบด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะจะเริ่มจากการ
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์โดยให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม1

เพิ่มมากขึ้นตามแนวคิด
ของ NIDA 4.0 (รูปที่ 1) โดยที่การด าเนินการจะยังคงยึดตามยุทธศาสตร์และพันธกิจหลักของสถาบันเพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ มุ่งจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้น าที่เปี่ยมไปด้วย
ความรู้และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการผ่านงานวิจัย และให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน2

โดยอาศัยแนวคิดหลัก 3 ด้านเพื่อเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ

เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหาร การพัฒนา จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ:
Smart City บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: Smart Economy
https://drive.google.com/file/d/1dL5ZByY0BJYreIDX4jbK-dLuin3JFcQW/view

Smart City บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: Smart Economy. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2560 (1360-1368).