Smart City บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: Smart Economy

Authors

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ เจนวิทยาโรจน์, รศ.ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล, ผศ.ดร.กฤษฎา นิมมานันทน์

Published

งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2560

Abstract

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยอัจฉริยะต้นแบบเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ
(Smart Economy) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Smart Campus หรือ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยต้นแบบ
อัจฉริยะโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โครงการนี้มุ่งเน้นถึงการน านวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การลงทุนหรือโมเดลธุรกิจใหม่ๆ มาพัฒนาเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปจากหลายๆ สาขาอาชีพ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสภาพการแข่งขันทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว หลายๆ องค์กรรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องแบกรับความกดดันในการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning) ที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการตัดสินใจในการตอบสนองต่อสภาพการแข่งขันดังกล่าว ทั้งนี้การพัฒนามหาวิทยาลัยต้นแบบด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะจะเริ่มจากการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์โดยให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม1
เพิ่มมากขึ้นตามแนวคิดของ NIDA 4.0 (รูปที่ 1) โดยที่การด าเนินการจะยังคงยึดตามยุทธศาสตร์และพันธกิจหลักของสถาบันเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กล่าวคือ มุ่งจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างผู้นำที่เปี่ยมไปด้วยความรู้และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศ พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านวิชาการผ่านงานวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน2โดยอาศัยแนวคิดหลัก 3 ด้านเพื่อเป็นพื้นฐานในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ

https://drive.google.com/file/d/1dL5ZByY0BJYreIDX4jbK-dLuin3JFcQW/view

Smart City บนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: Smart Economy. NIDA, งานประชุมวิชาการของสถาบัน ประจำปี 2560 (1360-1368).