การคัดเลือกเครือข่ายสังคม เพื่อการสื่อสารภายในองค์กร โดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี

Authors

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม, นายอาสาฬ์หะ จันทน์คร

Published

วารสารการจัดการสมัยใหม่

Abstract

Social networking is playing a more and more important role in our lives, whether personal or business. In recent years, there are increasing numbers of organizations that utilize it as an internal communication channel. The use of social networking, especially for sharing of information and knowledge among collaborating actors, has proven to be an effective tool in improving individual and organizational performance.

The study focuses on the evaluation of a multi-criteria decision problem by the use of Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) for choosing inter-organizational communication channel. The alternatives channels are three most popular social networking, including Facebook, Line, and Twitter. Results show that the most important criterion in selecting the alternative is the properties of the social networking. In addition, three most important sub criteria include the perceived ease of use, the key characteristics, and the credibility of organization, respectively. Based on the evaluation criteria, Line is the choice for the communication channel.

ปัจจุบันเครือข่ายสังคมได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินชีวิตทั้งในการใช้งานส่วนตัวและทางธุรกิจ ในช่วงเวลาที่ผ่านมาธุรกิจองค์กรมีการนำเครือข่ายสังคมมาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับการบริหารงาน โดยเฉพาะในการติดต่อสื่อสาร การใช้เครือข่ายสังดมในองค์กรโดยเฉพาะการแบ่งปันสารสนเทศและความรู้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทั้งผู้ปฏิบัติงานและตัวองค์กรเอง

งานศึกษานี้ประยุกต์การประเมินปัญหาการตัดสินใจแบบหลายเกณฑ์ โดยใช้กระบนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซีในการวิเคราะห์ปัจจัยที่สำคัญของเครือข่ายสังคม เพื่อคัดเลือกช่องทางการสื่อสารภายในขององค์กรแห่งหนึ่ง เครือข่ายสังคมที่ได้รับความนิยมสูงและนำมาดัดเลือกประกอบด้วย เฟซบุ๊ก ไลน์และทวิตเตอร์ จากการศึกษาพบว่า พนักงานขององค์กรให้ความสำคัญกับเกณฑ์ประเมินในด้านคุณสมบัติของเดรือข่ายสังคมสูงที่สุด ส่วนเกณฑ์ย่อยให้ความสำคัญสูงสุดเรียงตามลำดับคือ ความง่ายในการใช้งาน คุณสมบัติหลัก และความน่าเชื่อถือขององค์กร ผลจากการประเมินเครือข่ายสังคมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรแห่งนี้คือไลน์

(2558). การคัดเลือกเครือข่ายสังคมเพื่อการสื่อสารภายในองค์กรโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 2558(1), 81-82.