บทบาทของการทำสมาธิสติต่อประสิทธิภาพการซื้อขายหุ้น

The Role of Mindfulness Meditation on Stock Trading Performance

Authors

โดย รศ.ดร. พีรยุทธ เจริญสุขมงคล* อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ; Vesarach Aumeboonsuke

Abstract

  Despite more interest in mindfulness meditation practice among stock investors, to date there is no empirical evidence to support the benefits of this meditation practice. This research aims to provide groundbreaking evidence. Data were collected from 145 individual stock traders and 81 professional stock traders in Thailand (total N=226). Results from partial least squares structural equation modeling indicates that respondents who practiced mindfulness meditation more intensively reported better trading performance than individuals who did not and those who meditated less intensively. In particular, meditation practice is found to be associated with higher trading discipline, which in turn, associated negatively with the frequency of panic selling and overreaction to news; together, these factors strongly relate to trading performance.

ถูกอ้างอิงใน สื่อข่าว (News): The Wall Street Journal  ประเทศสหรัฐอเมริกา

** มีการระบุชื่อสถาบัน National Institute of Development Administration ในเนื้อหาข่าว