ความสมํ่าเสมอของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย

Authors

รศ.ดร.สรศาสตร์ สุขเจริญสิน, รศ.ดร.ปริยดา สุขเจริญสิน

Published

Development Economic Review

Abstract

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลการดำเนินงานและความสม่ำเสมอของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย โดยผลการศึกษาพบว่า อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนรวมตราสารทุนจะมีความผันผวนไปตามสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งกองทุนรวมตราสารทุนของไทยโดยเฉลี่ยแล้วสามารถปรับกลยุทธ์การลงทุนได้ดีในช่วงตลาดขาลงมากกว่าในช่วงตลาดขาขึ้น แต่ในภาพรวมแล้ว กองทุนรวมตราสารทุนเพียง 1 ใน 3 เท่านั้นที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่เกินปกติเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ นอกจากนี้ การศึกษายังพบว่า กองทุนรวมตราสารทุนส่วนหนึ่งสามารถรักษาผลการดำเนินงานที่ดีให้มีความสม่ำเสมอในระยะสั้นได้ แต่ก็มีกองทุนรวมตราสารทุนอีกส่วนหนึ่งที่คงผลการดำเนินงานที่แย่อย่างต่อเนื่อง

This study investigates the performance of equity mutual funds in Thailand. We find that their returns vary with economic cycle and stock market condition. Overall, equity mutual funds in Thailand show better performance during bear markets instead of bull markets. Nevertheless, only one-third of the equity mutual funds in this study can reveal the excess returns compared to benchmark. For the persistence of equity mutual fund performance, top-performing funds can maintain their status in short term while some bad performers remain.

(2556). ความสมํ่าเสมอของผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย. Development Economic Review, 7(2), 101-132.