ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมกับนโยบายรัฐที่ส่งเสริมการเมืองภาคประชาชน

Authors

รศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค

Published

วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

Abstract

Participatory democracy is appreciated by the Royal Thai government,
as is evident in many public policies, including the Thai Constitution of 1997
and of 2007. Unfortunately, when puttingparticipatory democracy into practice
there are many obstacles, as we can see that popular democracy in Thailand is
still weak. This article explains the concepts ofparticipatory democracy and
popular democracy in Thailand and policy suggestions are made in order to
promote constitutional democratic monarchies.