งบประมาณแบบมีส่วนร่วม: บทเรียนจากต่างประเทศและความท้าทายสำหรับประเทศไทย

Authors

ศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์

Published

วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

Abstract

บทความนี้เป็นการทบทวนแนวคิด ความเป็นมาของงบประมาณแบบมีส่วนร่วม และ ประสบการณ์ของการนำงบประมาณแบบมีส่วนร่วมไปใช้ในประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย รวมทั้งศึกษาสถานภาพเรื่องงบประมาณแบบมีส่วนร่วมในประเทศไทย ในประเด็นเรื่องเหตุผลความจำเป็นในการนำมาใช้ กฎหมายที่รองรับ และกลไกที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์บทเรียนจากต่างประเทศและความท้าทายที่จะเป็นประโยชน์สำหรับการนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของประเทศไทยต่อไป ระเบียบวิธีการศึกษาใช้วิธีการเชิงคุณภาพ โดยการทบทวนวรรณกรรมและสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

This paper reviews the concepts, history of participatory budgeting, and the practice of participatory budgeting in Asian countries. The paper also discusses the status of participatory budgeting in Thailand in terms of the rationale for implementation, supporting legislation, and the existing mechanisms. Finally, the paper analyzes lessons learned from other countries and challenges for the purpose of adapting participatory budgeting to the Thai contexts. The research methodology is qualitative in nature by reviewing the literature and collecting data through in-depth interviews.

(2556). งบประมาณแบบมีส่วนร่วม: บทเรียนจากต่างประเทศและความท้าทายสำหรับประเทศไทย. วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, 20(1), 9-39.