องค์กรควบคุมในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย

Authors

น.ส.วรินชนันท์ ศรีเรืองพันธ์, ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ

Published

วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย

Abstract

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเหตุผล ความจำเป็น และรูปแบบและโครงสร้างเหมาะสมในการจัดตั้งองค์กรควบคุมในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ เนื่องจากปัจจุบันองค์กรควบคุมในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์เป็นองค์กรในลักษณะคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2535 (ยกเลิก) และใช้พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 21 ปีแล้วแล้ว ทำหน้าที่ควบคุมผู้ประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ …

(2558). องค์กรควบคุมในการประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ในประเทศไทย. วารสารคุณภาพชีวิตกับกฎหมาย, 11(2), 198-209.