การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

Authors

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม, น.ส.กานดา แผ่วัฒนากุล

Published

วารสารการจัดการสมัยใหม่

Abstract

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่แพร่หลายจำนวนมากในเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ ทำให้ทราบความรู้สึกของผู้บริโภคทั้งในแง่บวกและลบ ต่อคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ในแต่ละด้าน อันจะนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ การวิเคราะห์ความคิดเห็นจำนวนมหาศาลได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำได้โดยอาศัยระบบคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลชุดขั้นตอนวิธี การทำเหมืองความคิดเห็น (opinion mining) แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่
(1) ขั้นตอนการแทนข้อความให้อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถนำไปประมวลผลได้ และ
(2) ขั้นตอนการจำแนกประเภทความคิดเห็นออกเป็นขั้ว ความคิดเห็นเชิงบวก เชิงลบ หรือเป็นกลาง ทำให้ได้ข้อมูลที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการสำรวจตลาด รวมถึงปรับกลยุทธ์สนองตอบต่อความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

บทความนี้กล่าวถึงแนวคิดพื้นฐาน และการประยุกต์ใช้เหมืองความคิดเห็น รวมทั้งทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง พร้อมคำวิจารณ์ และข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย

Nowadays, opinions on products and services on social networking sites, such as Facebook and Twitter, are considered to be beneficial for all businesses.

They were proved to be very helpful as they can help businesses know customer needs and then can prompt response to them. Opinion Mining has two major tasks:(1) transforming of opinions into manageable and computable forms, and (2) classifying the opinions into negative, positive or neutral groups. The method can not only save time and reduce effort for evaluating such large amounts of data but also help businesses improve their quality of products and services.

This article reviews concepts and applications of opinion mining. Prior related studies, suggestion and criticism are also provided.

(2556). การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์. วารสารการจัดการสมัยใหม่, 11(2), 11-20.