ศูนย์ปัญญทัศน์เพื่อการจัดการ NIDA Management Insight Lab NIDA MIL

ศูนย์ปัญญทัศน์เพื่อการจัดการ (NIDA Management Insight Lab: NIDA MIL) คณะบริหารธุรกิจเปิดมิติการศึกษาและบริการวิชาการด้าน Neuroscience

Authors

รศ.ดร.อัษฎา จินตกานนท์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต / ผู้อำนวยการศูนย์ปัญญทัศน์เพื่อการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์"

Published

อ่านเพิ่มเติม : https://mbamagazine.net/index.php/school/b-school/item/5623-nida-mil-neuroscience

Abstract

ในรอบทศวรรษที่ผ่านมา มีการจับตาของการพัฒนาการของศาสตร์ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเป็นอย่างมากว่าจะมีทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆออกมาล้อรับกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดและสร้างผลกระทบกับทุกๆอุตสาหกรรมอย่างไรบ้าง และได้พบว่าสาขาบริการและการจัดการธุรกิจได้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆที่ก้าวหน้ามารับใช้ในสายงานหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Artificial Intelligence (AI) หรือ Data Analytics ที่ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลทางธุรกิจและการตลาดมีประสิทธิภาพสูงขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ หนึ่งในเรื่องใหม่ที่สร้างความฮือฮาและความตื่นตาตื่นใจโดยเฉพาะในหมู่นักการตลาดคือเรื่องประสาทวิทยาหรือ Neuroscience ที่ได้ขยับออกจากการเป็นศาสตร์เฉพาะในสาขาแพทย์มาเป็นเครื่องมือและศาสตร์ใหม่ที่นำมาใช้ในสาขาบริหารและการจัดการธุรกิจ เช่น การนำมาใช้ในงานวิจัยและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด หรือแม้แต่ในเรื่องของการทำงานเป็นทีม (Teamwork) หรือความเป็นผู้นำขององค์กร (Organizational Leadership) เป็นต้นแม้ Neuroscience จะถูกนำไปใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรยักษ์ใหญ่หลายต่อหลายองค์กรในโลก ไม่ว่าจะเป็น Facebook Google Amazon และบริษัทโฆษณาระดับโลกก็หันมาใช้ Neuroscience กันอย่างแพร่หลาย แต่ในประเทศไทยยังนับว่าเรื่อง Neuroscience ในสายงานด้านธุรกิจและการตลาด ยังอยู่ในระยะของการเริ่มต้น ซึ่งทั้งนี้มีปัจจัยสำคัญคือ การขาดแคลนสถาบันที่มีองค์ความรู้และเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและชี้แนะในการใช้เครื่องมือทางประสาทวิทยา การแปรผลจากการวัดทางประสาทวิทยา และการนำผลการวิเคราะห์ทางประสาทวิทยามาประยุกต์ใช้ในองค์กรด้วยการเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมเพิ่มองค์ความรู้ใหม่ๆ เข้ามาในหลักสูตร ทางคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ได้มีการส่งเสริมและเตรียมการให้คณาจารย์ของคณะเรียนรู้และศึกษาเพื่อเตรียมพัฒนาเป็นวิชาในเรื่อง Neuroscience เพื่อธุรกิจและการตลาด จนเป็นที่มาของการจัดตั้ง