การประเมินผลการดำเนินงานหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร

Authors

รศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล

Published

การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

Abstract

National Defense College’s Training and Development Project Evaluation

The main objective of this research was to evaluate the National Defense
College course. It was also aimed at studying the problems involved with instruction
and at providing policy recommendations to improve the course. The survey was
conducted with the entire population of 293 course participants attending the 56th
National Defense College training course and developed program in 2013-2014.
Questionnaire was employed as a research instrument to collect quantitative data. The
pre and post test scores were compared as an evidence for the gained scores after the
training. Three focus groups were arranged to elicit qualitative data.

From the quantitative data, it was found that the majority of the respondents
was males with age range of 51-55 years and graduated with a master degree level.
Their learning preference was lecture and group discussion and their preferred learning
times were in the morning on Monday, Wednesday and Friday. The course participants
rated for their opinion towards the course as a whole at the level of “very satisfied”.

Their rate for the venue and facilities was at the level of “highest satisfied”. The gained
scores after the training were found to be positive. From the qualitative data, it was
revealed that the course participants preferred to attend the course only some of
the weekdays. They seemed to understand the training objectives. They commented
that the content of the course was useful; however, some aspects of the learning
and teaching process needed to be improved. The course participants suggested that
needs analysis for the training should be conducted continually ever year. The course
evaluation was also required to be performed every year.

The lecture should be reduced and the conclusion in English should be added.
Domestic field trips should focus on real existing problem issues while the overseas
field trips should emphasize on the content of the national defense rather than
recreation and the trips should be free from disturbing minor factors.

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร โดยวิจัยผู้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา รุ่นที่ 56 (พ.ศ.2556 – 2557) จำนวน 293 คน ในการวิจัยเชิงปริมาณได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวัดผลและเก็บข้อมูล

ใช้กลุ่มตัวอย่างจากทั้งประชากร ทำการวัดคะแนนพัฒนาการโดยใช้ข้อสอบก่อนการฝึกอบรมและภายหลังการฝึกอบรม ในการวิจัยเชิงคุณภาพได้ใช้วิธีการสนทนากลุ่มโดยดำเนินการ 3 กลุ่มผลการวิจัยเชิงปริมาณ

พบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51 – 55 ปี ความรู้ระดับปริญญาโท ชอบวิธีการเรียนแบบการบรรยาย ผสมกับการประชุมกลุ่มย่อย ชอบเรียนวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ในช่วงเช้า สำหรับระดับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ใน “ระดับมาก” สำหรับสถานที่ในการฝึกอบรมได้คะแนนความพึงพอใจสูงสุด “ระดับมากที่สุด” ในการวัดคะแนนพัฒนาการนั้น ส่วนมากได้คะแนนพัฒนาการเป็นบวก สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นพบว่า ควรเรียนเฉพาะบางวันโดยมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์การฝึกอบรม รู้ว่าการฝึกอบรมมีเนื้อหาดีมีประโยชน์ กระบวนการเรียนการสอนบางเรื่องยังต้องปรับปรุง

ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าควรหาความต้องการในการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เช่นเดียวกับการประเมินหลักสูตร นอกจากนั้น ควรลดการบรรยายลง เพิ่มภาษาอังกฤษในการสรุป การดูงานในประเทศควรสัมผัสปัญหาจริง ๆ การดูงานต่างประเทศ ต้องเน้นสาระการป้องกันประเทศมากกว่าการเที่ยวและต้องไม่มีสิ่งรบกวนจิตใจ