การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของแรงกดดัน 5 ประการเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย

Authors

ผศ.ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร

Published

Journal of Research Methodology

Abstract

Multi-level confirmatory factor analysis of five-forces model in hotel industry of Thailand for ASEAN economic community

This research was aimed at studying multi-level confirmatory factor of five-forces model in hotel industry of Thailand for ASEAN Economic Community. It was a survey and development research with a multi-level second-order confirmatory factor analysis. The research findings indicated that the multi-level confirmatory factor model of five forces of Thailand hotel industry for ASEAN Economic Community had construct validity or consistency with empirical data (CFI=1.00, TLI=0.99, RMSEA=0.03 and y/df =1.20). The 28 indicators of 5 forces were all factors in personal and organized levels. Not only cost advantages but also price and working quality of substitute product were the main forces of Thailand hotel industry for ASEAN Economic Community.

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อศึกษาองค์ประกอบเชิงยืนยันพระดับของแรงกดดัน 5 ประการเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองพหุระดับ

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของแรงกดดัน 5 ประการเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสำหรับอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยที่พัฒนาขึ้นมีความตรงเชิงโครงสร้างหรือมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (CFI=1.00, TLI-0.99,RMSEA =0.03 และ Y /df = 1.20) ตัวชี้วัดทั้ง 28 ตัวจาก 5 องค์ประกอบต่างเป็นแรงกดดันทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์การ โดยที่ข้อได้เปรียบต้นทุนในด้านอื่น ๆ และระดับราคาและคุณสมบัติใช้งานของสินค้าทดแทนต่างเป็นแรงกดดันหลักต่อภาคอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสูงที่สุด

(2558). การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันพหุระดับของแรงกดดัน 5 ประการเมื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สำหรับอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทย . Journal of Research Methodology, 2014(3), 281-301.