การสื่อสารรณรงค์พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง ในมิติของการสื่อสาร

Authors

รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ

Published

รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 48 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

Abstract

The research topic “ Media Campaign for Healthy Space in Urban Community CSR Communication Approach was to study 1. Media Campaign in Urban Community for CSR Communication approach. 2. To study CSR communication process by creating Healthy Space in Urban Community of Hua Ta Kae, Ladkrabang, Bangkok. This research was qualitative methods; in-depth interview and focus group discussion with community leaders and villagers, observation “ SaiNam Jak Saitran Su Mae” project.

The results showed that CSR communication is the process of communicating through the external dimension by Dhurakij Pundit University in the forms of CSR activities through media campaign for community development project under SaiNam Jak Saitran Su Mae” project. The project reflects higher education organization that has shown the role of educational leadership; creating social change.

The University used the strengths of faculty of Communication Arts. Faculty and students can participate in the project, which will lead to corporate citizenship; the corporate image is a foundation in building trust and values of the University in the perspective of consumers.

All this has focused on CSR communication elements through Community Involvement and Development as a CSR communication. CSR communication strategy through the media activity consists of 3 elements:
1 organization as a leader for deliver the message
2. Stakeholder refers to people in the communities and networks that send a message to and
3. Image or sent message.

การสื่อสารรณรงค์พื้นที่สุขภาวะในชุมชนเมือง ในมิติของการสื่อสาร. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 48 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (427-437).