Measuring Corporate Reputation การวัดประเมินชื่อเสียงองค์กร

Authors

ผศ.ดร.ปิยะ งามเจริญมงคล

Published

งานประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561

Abstract

ชื่อเสียงองค์กรถือเป็นตัวแปรนามธรรมที่ได้รับความสนใจและการยอมรับถึงความสําคัญใน
วงกว้างจากหลายสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็นด้านการตลาดหรือด้านการบริหารจัดการต่าง ๆ จากการทบทวน
วรรณกรรมพบว่ามีตัวแปรนามธรรมที่เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงองค์กรหลายตัวด้วยกัน ที่ทํา ให้เกิดความ
สับสนว่าอะไรที่ใช่หรืออะไรที่ไม่ใช่ชื่อเสียงองค์กร โดยชื่อเสียงองค์กรเองนั้นก็มีการนิยามความหมาย
มากมายในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งทํา ให้เกิดความยากลํา บากในการทําความเข้าใจถึงที่มาของ และผลที่
จะเกิดขึ้นจากชื่อเสียงองค์กร จากการวิเคราะห์การจัดอันดับบริษัททางด้านชื่อเสียงองค์กรหลัก ๆ ที่เป็น
ที่กล่าวอ้างถึงมากที่สุดพบว่า เครื่องมือในการวัดประเมินนั้น ๆ ไม่ได้ถูกพัฒนามาจากการกํา หนดนิยาม
ความหมายของชื่อเสียงองค์กรที่ชัดเจน และนํา ไปสู่ความไม่สอดคล้องระหว่างเครื่องมือวัดประเมินและ
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูลอีกด้วย ฉะนั้นแล้วโครงสร้างและแนวทางในการกลั่นกรองคํา นิยามใน
การศึกษาชื่อเสียงองค์กรนั้นเป็นสิ่งจํา เป็น เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในการพัฒนาเครืองมือวัดประเมินที่
เที่ยงตรงและครอบคลุมต่อไป

Measuring Corporate Reputation การวัดประเมินชื่อเสียงองค์กร. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , งานประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 (751-758).