ปัญหาทางกฎหมายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

Authors

รัฐชัย วงษ์ทอง, ผศ.ดร.วราภรณ์ วนาพิทักษ์

Published

วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ : 5 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 1-18 ปีพ.ศ. : 2558

Abstract

In this thesis, the researcher analyzes the legal effects of the realization of
ASEAN Economic Community (AEC) on the hotel business in the Kingdom of Thailand
(Thailand). The researcher also studies guidelines that have been proposed for
amending Thai hotel law such that it is in consonance with the hotel law of other
Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) countries. Furthermore, the researcher
examines problems of categorizing the different types of hotel businesses, attempts
to determine appropriate standards and measures designed to protect the hotel
business by reference to Hotel Act, B.E. 2547 (2004), ministerial regulations
prescribing categories and bases on the operations of the hotel business , B.E. 2551
(2008) and other related laws.

การศึกษาเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบทำงกฎหมายของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมของประเทศไทย เพื่อศึกษาหาแนวทำงในการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายโรงแรมของไทย ให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาปัญหาการจำแนกประเภทกิจการของการประกอบธุรกิจโรงแรม การกำหนดมาตรฐานบางประการ และมาตรการคุ้มครองธุรกิจโรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2547 และกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายโรงแรมของประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย รวมทั้งศึกษาถึงหลักการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ยุทธศาสตร์รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

(2558). ปัญหาทางกฎหมายในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อการประกอบธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย. วารสารวิชาการคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ปีที่ : 5 ฉบับที่ : 2 เลขหน้า : 1-18 ปีพ.ศ. : 2558, 5(2), 1-18.